Scharakteryzuj język wypowiedzi osoby mówiącej w utworze z ćwiczenia szóstego

Pobierz

"Przedśpiew" - wiersz pochodzący z tomu "Gałąź kwitnąca", credo Staffa, wyznanie stoicyzmu - wiele mówiło się o tym tekście w epoce.. Osoba mówiąca w wierszu uważa, że los był dla niej łaskawy, ponieważ potrafi rozsądnie myśleć; może być samodzielna; jej życie nie jest zależne od innych ludzi jak na przykład zwierząt.. Wymagania szczegółowe na ocenę dopuszczającą na ocenę dostateczną na ocenę dobrą na ocenę bardzo dobrą Uczeń: 13.Cele lekcji: Ogólne: - kształcenie umiejętności dokonywania analizy i interpretacji utworu lirycznego, - kształcenie wrażliwości uczniów, Szczegółowe: Uczeń: - czyta ze zrozumieniem utwór liryczny, - dostrzega kontekst biograficzny w utworze, - nazywa uczucia, - rozumie pojęcie tolerancji, - dostrzega potrzebę akceptowania "inności" w świecie, - korzysta z właściwych .W pierszwej zwrotce podmiot liryczny podziwa piękny krajobraz, ale nie jest to ten, który chciałby oglądać.. Zastanów się i powiedz, z czego wynika niechęć podmiotu mówiącego do tytułowych bohaterów utworu.. Wypełnij tabelę.. Wiersz ukazuje dramat ocalonych.. Rozglądając się wokół, widzimy ludzi pędzących w różnych kierunkach, z różnym tempem, niektórzy przygarbieni ciężarem obowiązków, inni z wysoko postawioną głową, dumni z tego kim są i dokąd zmierzają.Wypisz z tekstu fragmenty, które zawierają informacje o pragnieniach postaci mówiącej w utworze..

Scharakteryzuj stosunek osoby mówiącego do adresata.

Podaj przykład tych, które są związane ze stosunkiem do świata, wartości i życia codziennego.. Czuje, że więcej może nie ujrzeć krajobrazu rodzinnego.. "Te­sta­ment mój" jest jed­nym z naj­bar­dziej oso­bi­stych utwo­rów Ju­liu­sza Sło­wac­kie­go.. To jego perspektywa patrzenia na świat zostaje przekazana w wierszu (subiektywizm).. ", "Trzeba krwi").. Scharakteryzuj osobę mówiącą w wierszu.. c)Powiedz, jakie cechy osobowości ujawniają się w takich wyborach.. Ćwiczenie 2.2Podmiot liryczny to fikcyjna osoba wypowiadająca się w utworze lirycznym.. 2.6.Temat: Charakterystyka osoby mówiącej w utworze Wisławy Szymborskiej "W zatrzęsieniu".. Dalsze strofy ukazują ogromną tęsknotę osoby mówiącej w wierszu, otwiera się ona przed Bogiem i mówi o swoich smutkach, cierpieniach.Powtarzający się w utworze ten sam element językowy.. Podmiot liryczny w utworze "Do krytyków" jest osobą młodą, zachwyconą swoimi możliwościami, pełną optymizmu i entuzjazmu.Trzeci wers każdej zwrotki (oprócz ostatniej) w utworze Marcina Brykczyńskiego kończy się dwukropkiem zapowiadającym wyliczenie jakichś elementów / wypowiedź, a ich ostatnie wersy są słowami bohatera wiersza / osoby mówiącej w wierszu.Testament mój interpretacja..

Scharakteryzuj osobę mówiącą w utworze.

Taka tematyka często pojawiała się w utworach skamandrytów.. Wykorzystaj wnioski z poprzednich zadanń?. 14. rodzaj wypowiedzi - wiersza - sylabotoniczny, sylabiczny, rymowo - zdaniowy 15. jaka jest forma gramatyczna wypowiedzi - czas, osoba, forma czasowników -dokonana czy niedokonana.. Wartość .Ideą utworu jest potępienie egoizmu i zalecanie altruizmu.. Jest wyrazem emocjonalnego zaangażowania osoby mówiącej.. Swój apel wzmacnia anaforami i wykrzyknieniami.• interpretuje przesłanie osoby mówiącej w wierszu • przekazuje informację o Odysie • wyjaśnia, czym jest Itaka dla odbiorcy • wiąże aforyzm ze słowami osoby mówiącej w wierszu • wyjaśnia związki wyrazowe • wskazuje adresata utworu • korzysta z rożnych źródeł.. Wyraz lub wyrażenie, które jest przestarzałe, wyszło z użycia.Polecenia do Tekstu: Julian Tuwim "Do krytyków" 1.. Zwróć uwagę na ich wygląd, sposób mówienia i sposób zachowania się.. Wskaż elementy współczesności w wierszu i wyjaśnij ich funkcję.. Teksty; 5 sierpnia 2021 02:40; Scharakteryzuj osobę mówiącą - Zadanie 1: Nowe Słowa na start.. Wykorzystaj wnioski z poprzednich zadań._ odróżnia autora od osoby mówiącej w utworze _ określa i nazywa elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia _ wskazuje cechy baśni i legendy w utworze _ wie, czym jest: wers, zwrotka, rym _ wskazuje w tekście porównanie, przenośnię _ wyodrębnia film spośród innych dziedzin .Czynniki środowiskowe związane z komfortem wizualnym w miejscu, gdzie przebiega akt komunikacyjny, to oświetlenie twarzy osoby mówiącej, odległość (najlepsza jest do 1, 50m), liczba rozmówców (najlepiej rozmawia się z jedną osobą), istnienie czynników rozpraszających (np. włączony telewizor w zasięgu wzroku), komfort .Niekiedy rodzi się w nas gorycz połączona z pytaniem: dlaczego ja, w taki sposób muszę żyć na tej, a nie innej drodze..

W liryce pośredniej chowa się za obrazami.Scharakteryzuj język wypowiedzi osoby mówiącej w utworze z ćwiczenia 6.

Wyraz, grupa wyrazów lub zdanie wykrzyknikowe, często urwane, wtrącone w wypowiedź.. Podręcznik, str. 12.. Wisława Szymborska () polska poetka, felietonistka i tłumaczka.. Autorem opracowania jest: Adrianna Strużyńska.. 2. Osoba ta przeżyła drugą wojnę światową i nie potrafi poradzić sobie w normalnym życiu.. Wojna zniszczyła wszystko to co ludzkość wypracowała.Podmiot liryczny wypowiada się w imieniu zbiorowości - Polaków i jednocześnie do nich kieruje rozkaz obrony ojczyzny przed atakiem hitlerowskim w 1939 r. Rozkazuje krótkimi wojskowymi komendami mobilizację narodu do walki ("stań u drzwi!. Wskaż w wierszu środki stylistyczne służące oddaniu emocji.odczytanie fr.. W 1996 r. otrzymała litercaką nagrodę Nobla.Scharakteryzuj osobę mówiącą w utworze W. Szymborskiej "W zatrzęsieniu".. To, jak się wypowiada, w jakich okolicznościach - determinuje sytuację liryczną.22.2.2015 (5:18) 1.. Wiersz po­wstał na prze­ło­mie 1839 i 1840 roku w Pa­ry­żu, gdzie au­tor wró­cił po kil­ku la­tach po­dró­żo­wa­nia po Eu­ro­pie .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Zad.8/52( Ćwiczenia Między Nami 1 gim.).. a) Uzupełnij schemat wybranymi cytatami z wiersza.. To nadawca, który ujawnia się poprzez słowa i obrazy.. Istotą organizującą wypowiedź w liryce jest podmiot liryczny, usytuowany we wnętrzu świata opisywanych treści..

Wymień i omów wartości istotne dla osoby mówiącej w wierszu.

Określ kto jest nadawcą, kto odbiorcą.. Podmiot jest wtedy silnie zindywidualizowany.. Pozostaje on aktualny również dzisiaj, w czasach, gdy nic nie jest pewne, a wszystko ambiwalentne.2.. Następnie, używając różnorodnych części mowy, scharakteryzuj te pragnienia.. Podmiotem lirycznym jest osoba, która przeżyła wojnę i nie potrafi odnaleźć się w powojennej rzeczywistości.. Przesłanie Tadeusza Różewicza jest anachroniczne, nie znajduje zastosowania we współczesnych czasach.. Wskaż w wierszu Tuwima kilka symboli określających kulturę mieszczańską.. utworu Karen - Susan Fessel "Moja mama jest wśród gwiazd", określenie osoby mówiącej o zdarzeniach w tekście, rozmowa o sposobach radzenia sobie ze śmiercią bliskiej osoby, ułożenie zdań wyrażających współczucie, wybór sentencji puentującej refleksje bohaterki tekstu,Sytuacja liryczna.. W wierszu występują elementy pozwalające stwierdzić, że podmiot liryczny identyfikuje się z adresatami wypowiedzi.. 2011-03-02 17:18:16 kto jest osobą mówiącą w wierszu ,,Dla M* " Adama Mickiewicza 2011-02-17 17:31:02Scharakteryzuj osobę mówiącą w wierszu.Wykorzystaj wnioski z poprzednich zadań.Ćwiczenia str.51 zadanie 8 klasa 1 gimnazjum.Scharakteryzuj tytułowych mieszkańców.. Podręcznik str.264-265Przedśpiew - analiza i interpretacja, treść.. a)powiedz, w czyim imieniu się wypowiada b)zapisz, czego dotyczą wybory dokonywane przez osobę mówiącą.. W utworze odnajdujemy niektóre elementy typowe dla formy .. Osoba mówiąca w wierszu z jednej strony oczekuje od życia niewiele, z drugiej zaś Odpowiedź na zadanie z Bliżej słowa 7Wiersz realizuje jeden z najważniejszych motywów dla dwudziestolecia międzywojennego - pochwałę witalizmu i młodości..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt