Wskaźnik obrotowości zapasów interpretacja

Pobierz

Nie sposób poważnie myśleć o inwestowaniu w spółki nadmiernie zadłużone, niezyskowne oraz bez zdolności do regulowania swoich zobowiązań.. Do obliczania wskaźników obrotowości wykorzystujemy dane z bilansu (średni stan) oraz rachunku zysków i strat.. Interpretacja.. Obrotowość aktywów Relacja przychodów rocznych ogółem i przeciętnego rocznego stanu aktywów ogółem Interpretacja: np. gdy wynosi 1,8 to oznacza, że 1 zł zaangażowany w aktywach przynosi rocznie 1,80 zł .Wskaźnik rotacji zapasów informuje o tym, ile razy w ciągu roku posiadane przez jednostkę zapasy zostały przekształcone w wyroby gotowe.. Skrócenie cyklu wymiany o 18,82% wynika z przyśpieszenia obrotu produktami i wyrobami - to zjawisko pozytywne.Wskaźnik obrotowości = ————————————— (produktywności) majątku przeciętny stan majątku .. Ocena wartości wskaźnika powinna zależeć od branży, w której działa spółka.Interpretacja wskaźnika.. Im wyższy poziom tego wskaźnika tym lepiej , ponieważ jest wyższa efektywność gospodarowania zapasami.. Można też powiedzieć, że im wyższy wskaźnik, tym cykl produkcyjny jest krótszy.. Informuje nas ile razy w ciągu roku nastąpił obrót zapasami.. Liczy się go następująco: przeciętny stan majątku.. Niski poziom wskaźnika może świadczyć o magazynowaniu zapasów trudno- zbywalnych.Wskaźnik rotacji zapasów - definicja..

Wskaźnik cyklu zapasów.

Im wyższa wartość wskaźnika rotacji majątku, tym spółka efektywniej go wykorzystuje.. Im wyższy poziom tego wskaźnika tym lepiej , ponieważ jest wyższa efektywność gospodarowania zapasami.. Pozwala obliczyć, ile czasu jest potrzebne, aby środki finansowe zainwestowane w towary zwróciły się.Innymi słowy, wskaźnik informuje, co ile dni przedsiębiorstwo odnawia stan zapasów.. Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów): wzrost rotacji zobowiązań bieżących w dniach (przy założeniu, że regulowanie tych zobowiązań następuje terminowo), oceniamy pozytywnie, co świadczy o lepszym zarządzaniu kapitałem w przedsiębiorstwie - może ono bez przeszkód przez dłuższy okres wykorzystywać tanie źródła .. Można również stwierdzić, że wskaźnik określa ile razy w ciągu roku posiadane zapasy zostały przekształcone w produkty gotowe, a następnie sprzedane klientom.Wartościowe wskaźniki obrotowości dotyczą zapasów, należności z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług.. Wzory na ich obliczenie są następujące: a) obrotowość zapasów (w dniach): OZap = Zap / (KTow + KMat) x ilość dni w okresie.. Niski poziom wskaźnika może świadczyć o magazynowaniu zapasów trudno-zbywalnych.. Wskaźnik obrotowości zapasów w dniach wskazuje, ile dni średnio w roku zapasy zalegają w magazynie..

gdzie: OZap - Wskaźnik obrotowości zapasów.

Dlatego też zaleca się, aby w przyszłych okresach monitorować, czy posiadane przez przedsiębiorstwo zasoby są efektywnie wykorzystywane.. Im niższy jest jego poziom tym szybszy jest obieg pieniądza w przedsiębiorstwie, co świadczy o dobrym zarządzaniu.. Niski wskaźnik sugeruje, że poziom zapasów jest zbyt wysoki i spółka niepotrzebnie ponosi koszty magazynowe 2.Wskaźniki obrotowości Wskaźniki te mogą mierzyć ilość obrotów dokonywanych średnim stanem danego rodzaju aktywów (zapasów, należności, środków pieniężnych) w danym okresie (najczęściej w roku), mogą też być wyrażane w dniach obrotu, Ponieważ aktywa obrotowe charakteryzują się dużą zmiennością, obliczając wartość .Np.. rotacja zapasów, informuje ile razy w wybranym okresie czasu, zapasy przekształcą się w produkty sprzedane.. Wskaźnik cyklu obrotowości jest odwrotnością wskaźnika rotacji i jest liczony w dniach, informując ile dni np. zapasy oczekują w magazynie na sprzedaż, a należności lub zobowiązania na .Analiza finansowa - wskaźniki efektywności i produktywności..

Wskaźniki cyklu obrotowości.

Wskaźnik ten pokazuje nam ile razy obrócono zapasami, by uzyskać ostateczny przychód.Wskaźnik obrotowości zapasów w dniach: Czas / Wskaźnik obrotowości zapasów Najbardziej popularnym z wskaźników rotacji zapasów jest ten ostatni, informujący o czasie trwania jednego obrotu zapasami.. W procesie analizowania sprawozdań finansowych spółek, należy zwracać uwagę na wiele czynników.. Pozwala to na .Analiza pionowa i pozioma bilansu (aktywów i pasywów) - Skład: wskaźniki analizy aktywów bilansu i ich interpretacja, podstawowy wskaźnik struktury majątku, obrotowości zapasów, obrotowości należności od odbiorców, analiza pasywów .Interpretacja wskaźnika rotacji (obrotowości) aktywów obrotowych jest zbieżna z ogólną zasadą maksymalizacji wykorzystania majątku (zarządzanie intensywne), z tą jednak różnicą, że majątek obrotowy jest wartością mniej stabilną od np. środków trwałych i można nią w większym stopniu manipulować.Wskaźniki rotacji (produktywności, obrotowości) Zasada ogólna: Licznik - przychody ze sprzedaży.. Wskaźnik zaangażowania = ————————————— majątku przychód ze sprzedażyW celu uwzględnienia w interpretacji charakteru wskaźnika można dodać, że: "Istotne jest, że dalsze wzrosty poziomu wskaźnika płynności bieżącej mogą sygnalizować możliwość wystąpienia zjawiska nadpłynności finansowej..

Zap - Wartość zapasów.1.9 Wskaźnik obrotowości zapasów.

INTERPRETACJA :Interpretacja wskaźnika rotacji (obrotowości) aktywów obrotowych jest zbieżna z ogólną zasadą maksymalizacji wykorzystania majątku (zarządzanie intensywne), z tą jednak różnicą, że majątek obrotowy jest wartością mniej stabilną od np. środków trwałych i można nią w większym stopniu manipulować.Niski wskaźnik cyklu zapasów świadczy o występowaniu znacznego popytu na te towary, o łatwości ich sprzedaży i krótkim okresie magazynowania.. Mianownik - aktywa ogółem lub wybrana ich grupa.. Dzięki niemu możliwe jest obliczenie czasu potrzebnego do zwrócenia środków finansowych zainwestowanych w towar.. "wość zobowiązań z tytułu dostaw i usług.. Odwrotna relacja natomiast jest wskaźnikiem zaangażowania majątku.. Im wyższy poziom tego wskaźnika tym lepiej, ponieważ jest wyższa efektywność gospodarowania zapasami.. Wzrost rotacji zapasów w dniach może być przejawem gromadzenia zapasów, co przy .Informuje nas ile razy w ciągu roku nastąpił obrót zapasami .. Wskaźnik rotacji zapasów w dniach = przeciętny stan zapasów x 365 przychody ze sprzedaży• Wskaźnik rotacji zapasów w dniach Wartość zapasów ----- x 360 Przychody ze sprzedaży Wskaźnik ten określa ile dni trwa cykl obrotu zapasami.. Wartości wskaźnika rotacji zapasów w dniach zależą od stosowanej technologii produkcji (wyznaczającej długość cyklu produkcyjnego) oraz polityki zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie.. Wzrost tego wskaźnika jest niekorzystny, gdyż wska-WSKAŹNIK ROTACJI ZAPASÓW W RAZACH.. Wskaźnik rotacji zapasów informuje o tym, ile razy nastąpił obrót zapasami w magazynie w przeciągu określonego przedziału czasowego (miesiąc, kwartał, rok).. Wskaźnik cyklu zapasów jest odwrotnością wskaźnika rotacji zapasów, wyrażoną w dniach - informuje ile dni trwa odnowienie zapasów (im mniej, tym lepiej) Występuje m.in. w modelu D. Appenzeller - K. Szarzec oraz modelu D. Hadasi k; Wiecej o wskaźniku cyklu zapasów… Wskaźnik rotacji należnościWskaźnik rotacji zapasów (inaczej wskaźnik obrotowości zapasów; inventory turnover ratio) - miara ukazuje ile razy, w ciągu danego okresu (najczęściej roku obrotowego), przedsiębiorstwo odtworzyło stan zapasów.. Wysoki wskaźnik rotacji oznacza optymalny przepływ towarów w magazynie, niski - nieefektywne zarządzanie zapasami.Wskaźnik obrotu zapasami - jeden z podstawowych wskaźników sprawności zarządzania aktywami.Nazywany również wskaźnikiem rotacji zapasów.Definiuje się go jako iloraz wielkości sprzedaży i wielkości zapasów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt