Kryteria oceny opowiadania z elementami opisu

Pobierz

Temat: Urządzasz Muzeum Małego Księcia.. W arkuszu (od 2019 r.) mogą się również pojawić zadania oparte na tekstach poetyckich - zarówno autorów wskazanych w podstawie programowej, jak i innych.Kryteria oceny opisu dzieła sztuki (obrazu) [klasy V - VI] Kryteria oceny opisu dzieła sztuki (obrazu) [klasy V - VI] Numer kryterium I II Kryteria Opisywanie tego, co zostało przedstawione na obrazie [punktu nie przyznajemy, jeżeli dominuje forma opowiadania] Wyodrębnienie i nazwanie elementów przedstawionych na obrazie [niezbędne minimum ustala każdorazowo nauczyciel w .z elementami oceny na temat obrazów, fotografii i ilustracji .. -Właściwości opowiadania, opisu, dialogu oraz pozostałych form użytkowych.. Opowiadanie.. Opis postaci 5.. KRYTERIA OCENY OPOWIADANIA.. "INKA" W PODJAZACH.. Zachowuje formę opowiadania (prowadzi konsekwentnie narrację trzecio- lub pierwszoosobową, przedstawia wydarzenia w układzie przyczynowo-skutkowym).. II PÓŁROCZU) WYMAGANIA KONIECZNE (OCENA : DOPUSZCZAJĄCY) UCZEŃ: • czyta poprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice zdań, zwracając uwagę na znaki .. • redaguje według podanego wzoru opowiadanie z dialogiem i elementami opisu, opis przedmiotu .WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.. Punktacja - praca klasowa nr 3.. Opis przedmiotu 8..

Opowiadanie z elementami dialogu.

W treści zadania są podane cztery elementy, do których trzeba się odnieść i je rozwinąć.. Wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu 1 pkt Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu.I.. Opis przeżyć wewnętrznych.. Zachowanie formy opisu obrazu: • zamieszcza cz ęść informacyjn ą dotycz ącą dzieła : podaje imi ę i nazwisko malarza, tytuł obrazu, rodzaj malarstwa; podaje dodatkowe tre ści, np. pochodzenieStrona 5 z 24 a) Zasady oceniania 1 pkt - poprawna odpowiedź.. Opowiadanie z dialogiem 4.. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna w formie opowiadania z dialogiem, kartki z pamiętnika, wpisu w dzienniku, listu oficjalnego, sprawozdania lub opisu postaci, przedmiotu czy krajobrazu .KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE PIĄTEJ.. Zgodność z tematem.. Wypowiedź powinna zmieścić się w przedziale 80-130 słów.. Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego Na lekcjach języka polskiego ocenie podlega: - mówienie (opowiadania ustne - twórcze i odtwórcze) - czytanie: - głośne i wyraziste z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowaKryteria ogólne uzyskania poszczególnych ocen Przy ustalaniu oceny stosuje się następujący wyznacznik: bdb - 91 - 100% bd - 75 - 90% dst - 51 - 74% dop - 33 - 50% nast..

Wzbogaca narrację np. elementami opisu.

KRYTERIA OCENY RECENZJI, SPRAWOZDANIA Z FILMU, LEKTURY, INSCENIZACJI ITP.. Realizacja tematu wypowiedzi 2 pkt Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu.. Zachowuje chronologię zdarzeń ( opowiada zgodnie z tekstem).. Kompozycja: - trójdzielna budowa (wstęp, rozwinięcie, zakończenie - z zachowaniem odpowiednich proporcji); - zastosowanie co najmniej 3 akapitów; 0 - 1p.. 0 pkt - odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.. Wyczerpujące (lub nie) rozwinięcie tematu.. Zgodność z planem tej formy wypowiedzi.KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V W I SEMESTRZE OCENA CELUJĄCA Otrzymuje uczeń, którego wiedza nie wykracza poza obowiązujący program nauczania, lecz: .. ocenę postępowania i poglądów bohaterów, pisanie opowiadania twórczego z elementami opisu, z dialogiemniedziela, 22 stycznia 2012.. Kartka pocztowa wraz z adresem 10.. Stosuje bogate słownictwo ( pisze swoimi słowamiKRYTERIA OCENY OPISU PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH Kryteria oceny Punktacja TEMAT (0-6 pkt.). Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. - 0 - 32 % Kryteria oceny opowiadania ustnego Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Wypowiedź (opowiadanie) wiąże się z zadanym tematem 1p.KRYTERIA OCENY OPISU ORAZU Realizacja tematu (0-8 p.). Tekst jest we fragmentach zgodny z tematem 2.. Kryteria ocen z języka polskiego dla uczniów klas IV zgodne z Programem nauczania języka polskiego "Słowa na start .KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV ..

Opowiadanie z elementami opisu postaci.

Wszystkie pozostałe elementy polecenia uwzględnione.. Praca klasowa nr 3 - kl. II c.. Opracowała Aleksandra Roda.. Rozwinięcie tematu obejmuje: Nazywanie uczuć, Analizowanie uczucia własnego lub postaci fikcyjnej, Odpowiedni dobór i zasób słownictwa nazywającego stany psychiczne, Stosowanie porównań, związków frazeologicznych, Narracja pierwszoosobowa, Opis .Opis egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego 7 .. Ocena celująca - Uczeń twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.- Proponuje rozwiązania oryginalne, wykraczające poza materiał programowy.- Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia.W zaczarowanym lesie nad jeiorem Gopło - opis z elementami opowiadania Zamiast fotografii portret malowany słowem - opis postaci Ziemia w siódmym dniu po stworzeniu świata.. Zachowuje chronologię zdarzeń (opowiada zgodnie z tekstem).. OCENA CELUJACA.. Opowiedz o swoim pomyśle i opisz minimum trzy eksponaty, które powinny się tam znaleźć .- kryteria oceny opowiadania ustnego - czytanie: - kryteria oceny czytania głośnego-głośne i wyraziste z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa - ciche ze zrozumieniem .. bohaterów; pisanie opowiadania twórczego z elementami opisu, z dialogiem.. uzasadniających cechy charakteru bohatera 0 - 1p..

Forma opowiadania.

- twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, - proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy, - jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, - nie powiela cudzych poglądów .KRYTERIA OCENY OPISÓW.. Opis krajobrazu 7.. Opowiadanie z elementami opisu .Kryteria pracy i oceniania dzieci dyslektycznych i z ryzykiem dysleksji w kl. IV - VI 1.. Podstawa prawna: Przedmiotowy system oceniania został opracowany zgodnie z: · Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7.09.1991r.Kryteria ocen z języka polskiego w klasie VI .. DANUTY SIEDZIKÓWNY PS.. Pisze pracę zgodnie z tematem.. Elementy twórcze: - czas akcji - miejsce akcji .Kryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego w klasach 4- 8 załącznik PZO 1. .. pisanie opowiadania twórczego z elementami opisu , z dialogiem, - zwraca uwagę na problematykę moralną zawartą w poznanych lekturach, - biegle posługuje się "Słownikiem wyrazów obcych" , "Słownikiem ortograficznym", "Słownikiem wyrazów bliskoznacznych", .KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń , którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania.. Zgodno ść cało ści tekstu z tematem.. OPOWIADANIE TWÓRCZE - kryteria oceny 1.. Zredagowanie oceny postaci (wnioski, opinie, refleksje) 0 - 1p.. Jakie kryteria są brane pod uwagę przy ocenianiu wypowiedzi pisemnej?KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO dla klas IV - VI W UJĘCIU KRYTERIALNYM Zasady ogólne 1.. Opis dzieła sztuki 6.. Zaproszenie 2. .. pisanie opowiadania twórczego z elementami opisu, redagowanie opowiadania z użyciem dialogu.OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS VI (OBOWIĄZUJĄCE W I .. Poprawne nazwanie, opisanie cech charakteru (usposobienia, umysłowości) 0 - 1p.. Ogłoszenie / zawiadomienie 9.. Kryteria dotyczą uczniów posiadających opinie z poradni psychologiczno - pedagogicznej lub poradni niepublicznej, działających zgodnie z art. 82( Ustawa o systemie oświaty z dnia 23.08.2001 r. i nowelizacja z dnia 27.06.2003 r. art. 72b ust.. Poniżej przedstawiam kryteria oceny pracy klasowej nr 3.. Jak zredagować opowiadanie?. .Kryteria oceniania dla uczniów z orzeczonym upośledzenie umysłowym w stopniu lekkim 1.Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wiedza ucznia: •w minimalnym stopniu opanował podstawowe treści programowe .. •potrafi w tekście literackim wskazać elementy opisu, opowiadania,Matematyka - kryteria ocen, opis, przykładowe zadania i odpowiedzi.. b) Zasady oceniania 1 pkt - poprawne wskazanie związku frazeologicznego i wyjaśnienie go.3.Opis wyglądu zewnętrznego (sposobu mówienia, poruszania się) 0 - 1p.. Przywołanie co najmniej trzech przykładów z tekstu .. Wzbogaca narrację elementami opisu (bohaterki, pogody itp .KRYTERIA OCENY OPOWIADANIA w klasie 4.. Opowiadanie 3.. Zwraca uwagę na problematykę moralną zawartą w poznanych lekturach.. 7.Zachowuje formę opowiadania ( prowadzi konsekwentnie narrację trzecioosobową, przedstawia zdarzenia w układzie przyczynowo - skutkowym.. Przykładowe rozwiązanie Znaczenie sformułowania ryczeć jak lew - wypowiadać się/mówić donośnie, głośno, przerażająco.. Język obcy nowożytny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt