Interpretacja porównawcza teksty

Pobierz

Sprawdzenie materiału pod kątem ich aktualności.Analiza porównawcza maturalna: Mój ojciec, Jak się przed tobą wytłumaczę Analiza tekstu lirycznego - czym jest i jak wspomaga rozwój Anglia - rozwój potęgi gospodarczej w XVII wieku i "Robinson Crusoe" Baczyński Krzysztof Kamil: Historia - analiza, interpretacjaAnaliza porównawcza tekstów literackich 3001-P1A2AP Ćwiczenia poświęcone są analizie i interpretacji porównawczej dwudziestowiecznych i współczesnych tekstów literackich oraz tekstów kultury, które reprezentują różne rodzaje oraz gatunki, obejmując poezję i prozę, zarówno fikcjonalną, jak i niefikcjonalną.Ze względu na panujący w średniowieczu teocentryzm i powszechne skupienie na Bogu wszystkich zainteresowań tamtego okresu rozmaite teksty kultury, jak chociażby malarstwo czy piśmiennictwo przesycone były rozmaitymi motywami religijnymi, to biblijnymi, to apokryficznymi, to hagiograficznymi.. Zwróć uwagę na tytuł, który często bywa kluczem do interpretacji.. Mowa oczywiście o dziełach Jarosława Dobkowskiego i Jerzego Przyborowskiego, które poddaję gruntownej analizie.. W przypadku kontekstów kulturowych także elementy komparatystykiInterpretacja porównawcza tekstów epickich Cele ogólne lekcji: Kształcenie umiejętności interpretacji porównawczej tekstów epickich.. # # # Interpretacja to działanie intelektualne, którego celem jest zrozumienie tekstu lub zjawiska.Hej!Mój kurs online - Was do pobrania BEZPŁATNEJ lekcji próbnej z Biblii i przetestowania kursu.Notatki z lektur ogwiazdk..

- rozprawka interpretacja tekstu poetyckiego.

- rozprawka z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych (bez gwiazdki).. Cele szczegółowe: • zapoznanie ze strategią interpretacji porównawczej, • zapoznanie ze sposobami formułowania tezy interpretacyjnej, • zapoznanie ze strukturą interpretacji porównawczej,zdjęcie z serwisu pixabay.. Cyprian Kamil Norwid Nerwy Byłem wczora w miejscu, gdzie mrą z głodu - Trumienne izb oglądałem wnętrze; Noga powinęła mi się u schodu Na nieobrachowanym piętrze!Sproblematyzowana interpretacja uwzględniająca właściwie wybrane konteksty przyporządkowane porównywanym utworom.. Złym wyborem jest rozbudowywanie wniosków o drugorzędne, niezwiązane z tematem utworów lub jej głównymi motywami, refleksje, np. takie, które dotyczą naszego życia codziennego.Interpretacja porównawcza dwóch tekstów literackich winna przybrać formę wypowiedzi argumentacyjnej.. To droga najłatwiejsza, ale też najmniej efektowna.Interpretacja porównawcza powinna być także trafna, to znaczy zawierać bezpośrednie odniesienia do analizowanych tekstów.. Temat 3..

Przeczytaj teksty i dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.

CZYM JEST INTERPRETACJACZYM JEST INTERPRETACJA PORÓWNAWCZA?. Sprawdzenie tekstu pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych lub innych.. Matu­ry coraz bli­żej, zatem byście uspraw­ni­li swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia wypra­co­wań - seria wpi­sów, któ­re doty­czą typów prac matu­ral­nych.. 1.2.Analiza czy interpretacja porównawcza to zabieg służący najczęściej antropologom kultury do szukania zbieżności (lub rozbieżności o specyficznym znaczeniu) w dziełach pochodzących z różnych dziedzin kultury, np. książki z jej ekranizacją filmową, obrazu z jego literacką ekfrazą, itp. Jako ćwiczenie przygotowawcze do pisania takich prac, stosuje się .analiza i interpretacja tekstu epickiego - interpretacja porównawcza - wypracowanie maturalne.. Sprawdzenie materiału pod kątem ich aktualności.Sformułowanie tezy/hipotezy interpretacyjnej, której podstawą jest odkrycie zasady zestawienia tekstów (podobieństwa lub różnicy obecnej np.: w dominancie każdego z tekstów, tematyce, strukturze poetyckiej/literackiej).. do szóstej klasy szkoły podstawowej: rysunku Zbigniewa Kolaczka i wiersza Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej "Czas, krawiec kulawy" .. pozostając jednak autonomicznym tekstem kultury.. Interpretacja porównanwcza tekstów : Olgi Tokarczuk Prawiek i inne czasy oraz Proces F.Kafka 2..

2.język polski - przykładowe zadania na poziomie rozszerzonym - interpretacja porównawcza.

Praca powinna mieć formę dłuższej rozprawki.. Ma ona służyć sprawdzeniu umiejętności zdającego z zakresu tworzenia wypowiedzi pisemnej zgodnie z podstawowymi regułami jej organizacji, zachowującej zasady spójności znaczeniowej i logicznej, posiadającej czytelną kompozycję, a także spójnej, stosownej i funkcjonalnej pod względem stylistycznym.Porównanie to nic innego, jak wskazanie podobieństw i różnic pomiędzy tekstami oraz przedstawieniu wniosków z ich zestawienia.. Olga Tokarczuk Prawiek i inne czasy.. Jak napisać interpretację utworu lirycznego?. Niosącym znaczenie bez specjalnych kontekstów literackich, literackich .Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach: 1.. Z Waszych doświad­czeń wiem, że inter­pre­ta­cja porów­naw­cza (matu­ra roz­sze­rzo­na, dru­gi temat) .Amatorska interpretacja porównawcza Topic Na moim komputerze pojawiły się teksty programów wyborczych olsztyńskich uczonych.. Z Waszych doświad­czeń wiem, że inter­pre­ta­cja porów­naw­cza (matu­ra roz­sze­rzo­na, dru­gi .Analiza porównawcza tekstów zaczerpniętych z podręcznika "To lubię!". Odpowiedz na pytania: jaki wspólny temat /problematykę podejmują 2 teksty?analiza i interpretacja tekstu dramatycznego - interpretacja porównawcza - wypracowanie maturalne..

Analiza porównawcza utworów Zbigniewa Herberta: " Mój ojciec" i Tadeusza Nowaka: "Jak się przed tobą wytłumaczę".

Przedstawione poniżej zasady służą usystematyzowaniu pracy nad interpretacją tekstu poetyckiego.. Czas gry.. Matu­ry coraz bli­żej, zatem byście uspraw­ni­li swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia wypra­co­wań - seria wpi­sów, któ­re doty­czą typów prac matu­ral­nych.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. MATURA NIEOBOWIĄZKOWA 2021Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach: 1.. Oba teksty wyrażają tęsknotę za ojcem, który oddalił się lub zmarł, a o różnicy między nimi w sposobach ujęcia tematu decyduje wiek, dojrzałość, świat wewnętrzny podmiotów lirycznych, czyli synów.Będą to trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki problemowe i interpretacja tekstu poetyckiego: Temat 1.. Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.. Weryfikacja tekstu pod kątem błędów rzeczowych.. Pisanie o tym, czego nie ma w tekście lub co jest z nim sprzeczne, będzie skutkować błędem interpretacyjnym lub nadinterpretacją.. Na maturze autorzy zadań wymagają najczęściej interpretacji porównawczej dwóch wierszy, jednak zdarzają się również teksty epickie oraz dramaty.Jedną z trudniejszych i bardziej wymagających form wypracowania pisemnego jest interpretacja porównawcza, czyli interpretacja równoległa.. Najpierw omówienie pierwszego tekstu, potem drugiego, wnioski z ich zestawienia - w zakończeniu.. Przeczytaj uważnie wiersz.. Sprawdzenie tekstu pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych lub innych.. Oprócz postaci Chrystusa czy świętych bardzo popularny był także obraz Maryi, szczególnie .Interpretacja musi być zawsze wyprowadzona z tekstu.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Labirynt narysowany na płótnie składał się z ośmiu kręgów czy sfer, zwanych Światami .Hej!Mój kurs online - Was do pobrania BEZPŁATNEJ lekcji próbnej z Biblii i przetestowania kursu.Notatki z lektur ogwiazdk.intelektualna oraz przygotowanie tekstu argumentacyjnego, w którym zostają przedstawione teza interpretacyjna i jej uzasadnienie.. - rozprawka ze wskazaną lekturą obowiązkową (z gwiazdką *); Temat 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt