Sprawozdanie o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów

Pobierz

13) Masa wytworzonych odpadów [Mg] 14) masa odpadów sucha masa odpadów 18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału .Zbieranie odpadów.. sucha masa odpadów.. Jeśli chcesz prawidłowo złożyć sprawozdanie o odpadach, powinieneś posiadać aktualny wpis do rejestru BDO — to baza danych, które obejmują informację o produktach, opakowaniach oraz gospodarce odpadami.. W celu realizacji tego wymogu wprowadzono w programie .Przypomnienie o zbliżającym się terminie złożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów.. Podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów jest zobligowany do sporządzenia w formie elektronicznej (za pośrednictwem systemu BDO) sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.. 15 02 02 Dział 2.. Kod odpadów.. zm.) do sporządzania i składania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania .15 marca: sprawozdanie o odpadach.. Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa wytworzonych odpadów [Mg]12) masa odpadów sucha masa odpadów Dział 3.Dział 2.. Witam!. W dziale 2 "Zbiorcze zestawienie o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów" trzeba podać kody śmieci i ich rodzaje, a także ich masę i suchą ..

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów.

Dział 3.. KARY ZA NIE ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA: Zgodnie z art. 180 a Ustawy o Odpadach, kto wbrew obowiązkowi, nie złoży Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach podlega karze grzywny.. 13 02 08 Inne oleje silnikowe i smarowe 0,400 - 2.. Sprawozdanie z wytworzonych odpadów składamy w formie papierowej do dnia 15 marca 2017r.Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów Author: aperzyna Description: Dz.U.. Kod odpadów13) Rodzaj odpadów13) Masa wytworzonych odpadów [Mg]14) masa odpadów.. Corocznie wiele podmiotów jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.. Przypominamy, że za miesiąc, tj. 15 marca 2018 r. upływa termin złożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów w 2017 r.Za złożenie rocznego sprawozdania o ilościach i rodzajach wytworzonych odpadów Urząd Marszałkowski nie pobiera żadnych opłat.. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów12) Lp.. pkt.. Poniżej dowiesz się kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu sprawozdań dotyczących wytwórców i gospodarujących odpadami (za wyjątkiem odpadów komunalnych).Nowe sprawozdania odpadów prawdopodobnie będą zawierały między innymi nowe zestawienia danych: Rodzaje i masa odpadów wytworzonych w instalacji oraz wytworzonych poza instalacją..

12Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów) Lp.

Termin załatwienia Sprawozdanie należy składać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów w terminie .Jak złożyć sprawozdanie o wytworzonych odpadach.. 13) Rodzaj odpadów.. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów.. Masa odebran ch od dów Liczba obslugiwanych innych gospodarstw pod .Posiadaczem odpadów (zgodnie z art. 3 ust.1.. 2010 Nr 249, poz. 1674 (1) Last modified by: Kierownik Created DateUnieszkodliwianie odpadów Odbieranie odpadów komunalnych Rodzaj prowadzonej działalności10) W Zb Od Un Ok Data rozpoczęcia prowadzenia działalności9, 11) 01.01.2009 r. Data zakończenia prowadzenia działalności (jeśli dotyczy)9, 11) Dział 2.. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odebranych odpadów komunalnych15) Lp.Dział 2.. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilošciach odebranych odpadów komunalnych15) Lp.. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych .Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania.. Kod odpadów 13) Rodzaj odpadów 13) Masa wytworzonych odpadów [Mg] 14) masa odpadów sucha masa odpadówRe: zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów..

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów12) Lp.

jesteśmy firmą z branży medycznej, do tej pory w sprawozdaniu uzupełniana była tylko pozycja zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów kod odpadów 180103 odpady medyczne i masa odpadów.Zgodnie z art. 237, art. 237a oraz art. 237aa podmioty o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j.. Urzędy interpretują ,,nie .Dziat 2, Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilošciach wytworzonych odpadów'2) Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa w tworzo ch od dów masa od adów sucha masa od adów Dzia13..

Unieszkodliwianie odpadów.

Sprawozdania za lata 2019 i 2020 złożyć można wyłącznie elektronicznie przez stronę .Dane o posiadaczu odpadów prowadzącym zakład przetwarzania Nr rejestrowy8) Numer i nazwa grupy sprzętu9) Numer i nazwa rodzaju sprzętu9) Dział 2.. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów12) Lp.Jeżeli chodzi o odpady opakowaniowe- jeżeli jesteś zobowiązany do ewidencji to wydaje mi się, że chodzi o o sprawozdanie do u. marszałkowskiego- sprawozdajesz się z wytworzonych przez twoje przedsiębiorstwo odpadów innych niż komunalne i przesyłasz do urzędu tylko wypełnione strony sprawozdania, które ciebie dotyczą (tj. tylko .Art.. Kod odpadów 13)Rodzaj odpadów Masa wytworzonych odpadów [Mg]14) masa odpadów sucha masa odpadów Dział 3.. Gmina Kod odpadów13) Rodzaj odpadów13)Zestawienie ilości wytworzonych odpadów medycznych- 15.03.2017 r. Przypominamy, że za miesiąc upływa termin złożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów w 2016 r. Dz. U. z 2020 roku, poz. 797 ze zm.), ten kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa .bardzo proszę o pomoc, chce wysłać sprawozdanie za 2019r.. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, w związku z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, nakłada na posiadacza odpadów prowadzącego ewidencję odpadów obowiązek sporządzania na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o .- Dla każdej ilości wytworzonych odpadów należy posiadać kartę przekazania, katę ewidencji i sporządzić sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego 21 marca 2011 o 12:11 #8427 tomekzZbiorcze zestawienie danych 12o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów) Lp.. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.. Rodzaj prowadzonej działalności10) W ( Zb ( Od ( Un ( Ok ( Data rozpoczęcia prowadzenia działalności9, 11) Data zakończenia prowadzenia działalności (jeśli dotyczy)9, 11) Dział 2.. 37 ust.. Podmiot po złożeniu wniosku rejestracyjnego powinien otrzymać indywidualny numer rejestrowy.Termin załatwienia.. 19 ustawy o odpadach) jest każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest .Dział 2.. Odzysk..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt