Opracowanie ekofizjograficzne pdf

Pobierz

Jest opracowaniem nowego typu, określającym przyrodnicze uwarunkowania dla zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.Opracowanie ekofizjograficzne 1 OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE Na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice przyjętego uchwałą Nr XXVIII/161/04 Rady GminyAtlas ekofizjograficzny Warszawy wykonano na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w 2018 r. Z formalnego punktu widzenia stanowi on Opracowanie ekofizjograficzne do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy.. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627).. Nr 25 poz. 150).OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE DLA TERENÓW WŁĄCZONYCH DO DOTYCHCZASOWEGO OBSZARU MIASTA OPOLA Podstawa prawna: art.72 ust.. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (t.j.. Zakres opracowania Opracowanie w zasadniczych elementach nawiązuje do zakresu ustalonego w Rozporz .. PDF na załączonej płycie CD).. Podstawa prawna Podstaw ę prawn ą do wykonania niniejszego opracowania ekofizjograficznego stanowi ą: - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U..

Położenie obszaru objętego opracowaniem na tle powiatu Ryc. 3.

4 i ust.. zm.), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawieOpracowanie ekofizjograficzne podstawowe gminy Nysa Opracował: mgr inż. Krzysztof Okrasiński tel.. 1 OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radków, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złoŝa melafiru "Tłumaczów Wschód" oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tłumaczów i Ścinawka Górna w gminie Radków Opracował: dr Grzegorz Synowiec .Opracowanie ekofizjograficzne 9 czerwca 2014 Zastrzega się wszystkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim.Dalsze zastosowanie za pisemną zgodą: Enerko energy.. PODSTAWA Opracowanie ekofizjograficzne do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany sporządza się w oparciu o art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.. 502 171 323 e-mail: Świdnica, sierpień î ì í ô r. Zielone Oko, ul. Armii Krajowej 25 lok.. 2, pkt.. OCHRONA WARTOŚCI PRZYRODNICZO - KRAJOBRAZOWYCH 8.1. bardziej szczegółowoOpracowanie ekofizjograficzne stanowi również odniesienie dla opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu..

zm.); oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.09.2002 r. w sprawieopracowanie ekofizjograficzne.

z dnia 20.06.2001, nr62, poz.627]; art.6 ustawy z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw [Dz.U.. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że bez dobrej fizjografii, nie będzie dobrej prognozy.. Opracowanie ekofizjograficzne gminy Przechlewo zrealizowano jako opracowanie podstawowe dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunkówOPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 8.. 3.Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporządzono zgodnie z zakresem określonym w § 5 i 6 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie opracowań ekofizjograficznych, który obejmuje: rozpoznanie i charakterystykę stanu oraz funkcjonowania środowiska, diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska,Opracowanie ekofizjograficzne Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.. z dnia 16.05.2016 r., poz. 672, z późn.. Cel opracowania Niniejsze opracowanie ekofizjograficzne sporządzone zostaje na potrzeby Zmiany Nr 3/2018 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Uzdrowisko Polańczyk dla terenu położonego w miejscowości Polańczyk, gm..

Opracowania ekofizjograficzne wybranych fragmentów miasta Mi ńsk Mazowiecki (Ekoprojekt, 2006, 2007, 2010 r.), 9.

Gminę zamieszkuje 35.199 osób, w tym w mieście Opoczno 22.188, na terenie wiejskimOpracowanie ekofizjograficzne wykonywane jest nie tylko jako podstawa dla realizacji planów zagospodarowania przestrzennego, ale także jako baza informacyjna dla opracowania prognozy oddziaływania projektów planów na środowisko.. PODSTAWA PRAWNA Podstawę prawną do wykonania niniejszego opracowania ekofizjograficznego stanowią: - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jt.. Wstęp (pdf - 120 KB) I.Położenie i charakterystyka ogólna województwa śląskiego (pdf - 103 KB) II.Charakterystyka stanu oraz funkcjonowanie środowiska przyrodniczego.. .• Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolno śląskiego, Zarz ąd Wojewódz-twa Dolno śląskiego, Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, 2005 r.; • Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe miasta Luba ń, JBPiP, K. Pohibiełko, Je-lenia Góra, 2003; • Plan urz ądzania lasu dla Nadle śnictwa Pie ńsk na okres od 01.01.2006 r. doOPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE DLA MIASTA OPOLA Podstawa prawna: art.72 ust.5 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska [Dz.U..

Położenie obszaru objętego opracowaniem na tle gminyOPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE GMINY DĄBROWA 4 1.

10 Ustawy "Prawo ochrony środowiska").. Nr 129, poz. 902 z późn.. 1 .Niniejsze opracowanie ekofizjograficzne powstało na bazie opracowania wykonanego w 2007 roku dla potrzeb Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzonego Uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.Opracowanie ekofizjograficzne jest jednym z dokumentów tematycznych (branżowych) sporządzonych podczas prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.. ul. Staszica 1/115, 25-008 Kielce 6 Ryc. 2.. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla gminy Opoczno 8 Gmina Opoczno zajmuje obszar o powierzchni 19 045 ha (191 km 2), co stanowi ponad 18% powierzchni powiatu opoczyńskiego.. Celem opracowania jest rozpoznanie aktualnych warunków środowiska przyrodniczego oraz przeprowadzenie analiz i ocen funkcjonowania środowiska pod kątem istniejącego i planowanego sposobu zagospodarowania przestrzennego miasta.Publikacja Studium ekofizjograficzne województwa pomorskiego stanowi rozwi-nięcie i aktualizację materiałów opublikowanych w 2001 r. w Opracowaniu ekofizjo-graficznym do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, które było pierwszą próbą kompleksowego przedstawienia i oceny środowiska nowo8.. Solina uchwalonego uchwałą Nr XXI/189/08 Rady Gminy Solina z dnia 29 lipca 2008 roku.. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r.. Na mocy art. 72 ust.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.Opracowanie ekofizjograficzne - dokumentacja sporządzana na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, charakteryzujące poszczególne elementy przyrodnicze i ich wzajemne powiązania na obszarze objętym planem lub studium.. Cele: dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania .1.2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt