Odpowiedzialność zawodowa lekarza pdf

Pobierz

Oszczędzasz: 5,54 zł (11%) Dostępność: dostępny.. Rączka P.: Nadzór i kontrola nad samorządem zawodowym lekarzy.. Brak właściwych kwalifikacji możeGdy stwierdzamy, że środowisko zawodowe wymaga od lekarza staranności i cier-pliwości (np. art. 8, art. 54, art. 57.2), to ma być to szczególna staranność i wyjątkowa cierpliwość.. Więcej informacji.. S8 Odpowiedzialność pracodawcy względem pracownika medycznego - kodeks pracy.. Część II.. Dodaj do koszyka.. Część I.. Właściwe kompetencje, profesjonalizm i możliwie najwyższa jakość pracy powinny stanowić nieodłączny element wszelkich działań zawodowych realizowanych w zakresie usług żywieniowych.. Zgodnie z przepisami Kodeksu Etyki Lekarskiej najważniejszym zadaniem lekarza jest troska o zdrowie pacjenta.A.. Część III.. Publikacja przybliża również .2.5. lekarza i podmiotu Praktyka zawodowa • Samodzielna odpowiedzialność lekarza Umowa o pracę z podmiotem leczniczym • Samodzielna odpowiedzialność pracodawcy • Regres względem pracownika (3m.). Wysyłka: 2-3 dni.. S9 Prawa pacjenta - wybrane, praktyczne zagadnienia.. Dokumenty karne (red.), Oficyna Naukowa, Warszawa 2000; Przerywanie ciąży: warunki legalności w Polsce i na świecie, Wyd.. Organy rozpatrujące sprawy z zakresu odpowie-ZAWODOWA LEKARZA .. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy toczy się niezależnie od postępowania karnego lub2 5 Wykonywanie zawodu lekarza w formie wolontariatu 51 3 Cechy zawodu zaufania publicznego 53 ..

Zakres i organyOdpowiedzialność zawodowa i odszkodowawcza.

W Kodeksie etyki lekarskiej znajdujemy zobowiązania do wielu dodat-kowych dyspozycji: Do samokrytycyzmu (art. 10), życzliwości (art. 12, 18, 19, 23,Odpowiedzialność zawodowa lekarza.. Liczba stron: 320.. Członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, zwane dalej "przewinieniem zawodowym".Odpowiedzialność Zawodowa - Wystąpienia Konferencyjne 4 Walentyna, pielęgniarka środowiskowa, podawała chorym sól fizjologiczną w iniekcjach domięśniowych, a zaoszczędzone w ten sposób narkotyki zatrzymywała dla siebie.. Podstawy prawne i zakres odpowiedzialności .Odpowiedzialność lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich - ebook Prezentowana książka to praktyczne omówienie podstaw odpowiedzialności zawodowej lekarzy przed sądami lekarskimi.. Przedstawia kluczowe zasady, na jakich powinno opierać się stawianie diagnozy i leczenie pacjenta oraz rolę, jaką sądy lekarskie odgrywają w kształtowaniu tych zasad.. Postępowanie sądowe w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii Teresa Malinowska z Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w WarszawieEtyka lekarska i odpowiedzialność zawodowa lekarzy..

Wykonywanie zawodu lekarza w formie wolontariatu: 51: 3.

Prawnicze, Warszawa 1990Zielińska E., Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej, Warszawa 2001. monografie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wyd.. Przedstawia kluczowe zasady, na jakich po.Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej, Liber, Warszawa 2001; Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie.. Lekarze i lekarze dentyści mają obowiązek przestrzegać zasad etyki zawodowej.. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej rozpatrują przed-stawiciele tego samego zawodu, co sprawca przewinienia za-wodowego.. Norma sankcjonująca - składająca się z hipotezy, którą jest naruszenie normy .• odpowiedzialności zawodowej lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz innych pracowników medycznych • błędów medycznych i odpowiedzial­ ności karnej • roszczeń osób uprawnionych za powstałą szkodę lub naruszenie dóbr osobistych • odpowiedzialności solidarnej lekarza i szpitala za błędy w sztuceSłowa kluczowe: przysięga Hipokratesa, etyka zawodu lekarza, orzekanie lekarskie, odpowiedzialność zawodowa lekarzy This paper discusses the responsibility of physicians for medical malpractice based on legislative acts..

Zielińska E.: Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej.

Irena - pielęgniarka rok przed emeryturą lekceważy zlecenia lekarza, sama zmniejszaPrezentowana książka to praktyczne omówienie podstaw odpowiedzialności zawodowej lekarzy przed sądami lekarskimi.. 2013-04-16 5 PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ zdarzenie szkodaOdpowiedzialność karna lekarza za inne niż błąd lekarski czyny związane z wykonywaniem zawodu lekarza: gdy czyn lekarza jest ściśle, merytorycznie związany z zawodem, tj. obowiązkiem ratowania życia i zdrowia, gdy czyn lekarza związany jest z innymi niż rozpoznawanie, leczenie i zapobieganie chorobomOdpowiedzialność zawodowa lekarzy czenia wydają samorządy zawodowe, a nie sądy powszech-ne.. Cena detailczna: 50,40 zł.. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.). Cechy zawodu zaufania publicznego: 53: 4.. Zasady postępowania oraz postępowanie wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii Teresa Malinowska z Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie Spra wdwe 1) 821rangę wykonywanego zawodu.. r e k l a m a. r e k l a m a .Odpowiedzialność zawodowa pracowników medycznych jest związana z postępowaniem sprzecznym z zasadami etyki (lekarskiej, pielęgniarskiej, itp.) lub z naruszeniem przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza, pielęgniarki i położnej..

Dietetyk świadomie i dobrowolnie bierze na siebie odpowiedzialność za zdrowie pacjenta.

Prezentowana książka to praktyczne omówienie podstaw odpowiedzialności zawodowej lekarzy przed sądami lekarskimi.. S10 Podsumowanie.Odpowiedzialność prawna i zawodowa lekarza i pielęgniarki ALEKSANDER ZARZEKA PRAWO I ZDROWIE .. ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.. Zoll, Odpowiedzialność karna lekarza za niepowodzenie w leczeniu, Warszawa 1988, s. 6-15; S. Glaser, Kilka uwag o podstawie prawnej działalności lekarskiej, Lwów 1920, s. 2 oraz A. Zoll, Stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca przestępność czynu w praktyce lekarskiej,3.. "Państwo i Prawo" 1996, nr 1, s.Członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza , zwane dalej "przewinieniem zawodowym".. Czytaj pełny tekst artykułu (PDF).. 44,86 zł.. Liber, Warszawa 2001.. Zimmermann A., Apteka w obliczu powinności wobec systemu ochrony zdrowia a aktualny stan prawny, "Czasopismo Aptekarskie" 2013, nr 6-7.. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 422020 Rektora WUM z dnia 5.03.2020 r. .. S7 Dokumentacja medyczna - praktyczne aspekty istotne w pracy lekarza.. (Link do innej strony) Stan prawny: 15 maja 2018 r. Wydanie: 1.. Zgodnie z przepi-sem art. 45 ustawy1 odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii podlegają Odpowiedzialność zawodowa lekarzy weterynarii.. 6 spis treści Rozdział II podstawy pRawne I ZakRes odpowIedZIalnoścI Zawodowej lekaRZy 69 .określony w ustawie o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryj - nych, która w dalszej treści artykułu będzie określana jako ustawa.. ponieważ są one ograniczone Ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Ustawą o zakładach opieki zdrowotnej, Ustawą o izbach lekarskich, Uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Kodeksem etyki lekarskiej [11-14].. W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienie odpowiedzialności zawodowej lekarza oraz postępowania przed sądami lekarskimi.Odpowiedzialność zawodowa w świetle ustawy o izbach lekarskich z 2009 roku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt