Zakres obowiązków kierowcy samochodu służbowego

Pobierz

Polega ono na.. Czy pracodawca może w jakikolwiek sposób zmusić mnie do jazdy samochodem służbowym, np. dwa, trzy razy w miesiącu po 8 godzin?Jest to pracownik, który prowadzi samochód służbowy do 3,5t, w celu wykonywania pracy, przewożenia ludzi, czasem pracownik odpowiedzialny jest za robienie drobynch zakupów, przewiezienie mebli lub innych rzeczy.. Nie tylko ułatwia wypełnianie codziennych obowiązków służbowych, lecz także pomaga w codziennym życiu.. W związku z tym wykonują oni badania lekarskie na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie pracy.Art.. B są wystarczające.. .Do zakresu obowiązków na stanowisku kierowcy zaopatrzeniowca należy między innymi: -prowadzenie samochodu w takim zakresie, na jaki pozwala to posiadana kategoria prawa jazdy - dbanie o dobry stan techniczny powierzonego samochodu, dokonywanie lub zgłaszanie niezbędnych do wykonania napraw, kontrola stanu płynów takich jak olej silnikowy czy płyn chłodniczyI.. Na szczęście stare zaświadczenia zachowują ważnośćSamochód służbowy daje bardzo wiele korzyści pracownikowi.. I choć przepisy tego nie wymagają, lepiej zrobić to w formie pisemnej.. Dodatkowo, w przypadku zakresu obowiązków służbowych wskazujących na konieczność kierowania po zmroku - wymagany jest prawidłowy wynik badania oceniającego widzenie .Kierowanie samochodem służbowym..

Zakres obowiązków na tym stanowisku...

Pracownicy zapominają często o tym, że jest on nie tylko swoistym dodatkiem do wynagrodzenia .Czy pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku urzędniczym lub kierowniczym stanowisku urzędniczym w skierowaniu na okresowe badania lekarskie należy wpisać jako szkodliwość i uciążliwość na stanowisku - "kierujący pojazdem w ramach obowiązków służbowych" (tzn. samochodem prywatnym dla celów służbowych), nawet jeżeli pracownik wykonuje te czynności sporadycznie, np. delegacja na szkolenie, spotkanie, naradę itp?. Od tego jak pracownik dba o swój służbowy pojazd można uzależnić zakres korzyści jakie z tego tytułu mu przysługują.. Ponadto fakt używania samochodu odnotowuję po zakończeniu służby w karcie pojazdu.Jeżeli prowadzą samochód jako osoby prywatne, wtedy uprawnienia kat.. prosi o jednoznaczną i wyczerpującą odpowiedź na pytania: 1) jaki dokument, potwierdzający przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym badań lekarskich kierowców, musi posiadać przy sobie osoba posiadająca prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T, kierująca pojazdem w ramach obowiązków służbowych, dla okazania .Dlatego też wobec osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy, niepodlegających ustawie o transporcie drogowym (np. kierowcy przewożący osoby, do 9 osób i tylko niezarobkowo, lub towary pojazdem o masie do 3,5 t czy kierowcy ciągnika), a także pracowników zatrudnionych na innych stanowiskach, ale kierujących w ramach obowiązków .Biorąc to wszystko pod uwagę należy stwierdzić, że również wobec osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy, lecz niepodlegających ustawie o transporcie drogowym oraz osób, które nie są zatrudnione na stanowisku kierowcy, ale w ramach obowiązków zawodowych kierują pojazdami służbowymi - stosuje się zakres badań zgodny z wytycznymi określonymi w Części V pkt 2 "Wskazówek ..

Za załadunek również odpowiada kierowca samochodu ciężarowego.

Od 29 czerwca prowadzących służbowe samochody należy kierować na dodatkowe badania.. Załadunek towaru.. Po wykonaniu zleconego zadania, kierowca musi rozliczyć się ze wszystkich pobranych dokumentów, zadbać o czystość pojazdu, rozliczyć paliwo, posprzątać wnętrze kabiny oraz złożyć odpowiednie sprawozdanie, jeśli w trakcie jazdy doszło do uszkodzenia pojazdu.. Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej powierzonych pojazdów, motopomp oraz innego nadzorowanego sprzętu eksploatowanego w OSP.. wykonywanie doraźnych czynności jako kierowca pojazdu służbowego na podstawie posiadanych uprawnień i upoważnień, w tym przygotowanie pod względem technicznym pojazdu do drogi, zatankowanie niezbędnej ilości paliwa, dbałość o sprawność pojazdu i utrzymanie go w czystości, przestrzeganie .Kierowcę samochodu służbowego należy skierować na badania wzroku i słuchu.. Prowadzenie, eksploatacja i obsługa powierzonych pojazdów, motopomp i innegoCZZL/B13 Zakres czynności.. Skierowaniena konsultację okulistyczną orazbadanie oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia jest obligatoryjne w odniesieniu do osób posiadających prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T. Problematyka badań lekarskich pracowników kierujących .Takie działanie pozwoli obu stronom, tak pracodawcy jak i pracownikowi, jasno ustalić i wykonać obowiązki związane z powierzonym samochodem..

Ponadto kierowca kat.Zakres obowiązków wolno rozszerzyć.

• sprawdzanie stanu technicznego pojazdu przed wyruszeniem w trasę, • zabezpieczanie przewożonego ładunku przed uszkodzeniem lub zaginięciem, • prowadzenie dokumentacji jazdy i zgłaszanie dyspozytorowi ewentualnych usterek, • obsługa, konserwacja, utrzymanie czystości i drobne naprawy pojazdu w czasie transportu.. Chciałbym uzyskać aktualną wiedzę na temat stanu prawnego obowiązującego w kwestii prowadzenia samochodu służbowego w ramach obowiązków służbowych oraz wymagań zdrowotnych aby móc wykonywać taką pracę.Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy pracownik w zakresie swoich obowiązków wskazane ma kierowanie samochodem lub też korzystanie z samochodu służbowego powinien on w ramach wstępnych lub okresowych badań pracowniczych przejść również tzw. testy psychotechniczne.. Jak widać, praca kierowcy samochodu ciężarowego .Kierowanie pojazdem w ramach obowiązków służbowych.. Witam!. Witam.Opiszę sytuację w swojej firmie i prosiłbym o udzielenie rady.Od 15 lat pracuję w jednej firmie na stanowisku kierowca samochodu dostawczego.Z pracodawcą mam podpisaną umowę na czas nieokreślony.Od sierpnia 2009 firma przestała być państwówką i .. Zakres szczegółowych zadań i obowiązków: Do obowiązków kierowcy - konserwatora sprzętu OSP należy: 1..

Przywilej posiadania służbowego samochodu dostępny jest dla nielicznych.

Ale jeżeli pracodawca upoważnił ich w umowie o pracę do wykorzystywania w ramach obowiązków służbowych samochodu służbowego, wtedy sam dokument z wydziału komunikacji jest niewystarczający.. Z obowiązku przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych przeznaczonych dla zawodowych kierowców zwolnione są osoby, korzystające w ramach obowiązków służbowych z typowych samochodów osobowychDopiero w przypadku, gdy do podstawowych obowiązków określonego pracownika należy stałe, wielogodzinne korzystanie z samochodu służbowego i odbywanie wielu przejazdów dziennie, a obowiązki te znajdują oparcie w odpowiednim pisemnym zakresie czynności pracownika, opisie jego stanowiska oraz schemacie zatrudnienia, pracodawca mógłby kierować takiego pracownika na odpowiednie badania lekarskie.W wyniku tej nowelizacji osoby posiadające prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T, które kierują pojazdem w ramach obowiązków służbowych, należy skierować na konsultację okulistyczną oraz badanie oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia (§ 4 ust.. Przewóz.. Protokoły takie powinny zawierać m.in. określenie pojazdu, cel i okres jego powierzenia, stan techniczny pojazdu (np. stan licznika, w celu uniknięcia wątpliwości czy samochód nie został przez pracownika wykorzystany np. na cele prywatne).Pracownicy kierujący pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, których konstrukcja pozwala na przewóz maksymalnie 9 osób łącznie z kierowcą, nie podlegają przepisom ustawy o transporcie drogowym.. Jeżeli tak, to na jakie badania dodatkowe zostaje .Praca kierowcy flotowego polega na częstych wyjazdach samochodem służbowym, zarówno na trasach dłuższych (w różne miejsca kraju) jak i krótkich (w obrębie jednego miasta), w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, do których należy np. kontaktowanie się z klientami, reklamowanie i sprzedawanie określonych produktów firmy.Porozumienie a zakres obowiązków?. Dodatkowo do moich obowiązków należy techniczno-serwisowa obsługa pojazdu (tankowanie, mycie i sprzątanie, serwisowanie, wymiana opon itp.).. I nie chodzi w tym przypadku o zawodowych kierowców.Minimalne kryteria zdrowotne (oprócz innych wynikających z charakteru pracy) powinny być tożsame z kryteriami dla kategorii B prawa jazdy, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.. Pracownik ma obowiązek oddać powierzone mu mienie w takim stanie, w jakim je dostał.Kierowanie samochodem służbowym w ramach obowiązków służbowych .. Niemniej jednak warto pamiętać o obowiązkach wiążących się z jego użytkowaniem.. 304 Kodeksu Pracy stanowi wyraźnie: "Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa art. 207 obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, (…)"W czasie pracy poruszam się samochodem służbowym, pokonując w ciągu jednej służby 250-350 km.. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami).Czynności końcowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt