Co to jest opis bibliograficzny

Pobierz

Wprowadzenie 1.1.. Opis bibliograficzny .Opis bibliograficzny słownika zawiera liczbę tomów, a data wydania wskazuje na lata ukazywania się poszczególnych tomów., np.: Słowni k syntaktyczno- generatywny czasowników polskich, red. K.opis bibliograficzny: Jeśli książka ma dwóch lub trzech autorów, nazwę drugiego i trzeciego autora podajemy w odmiennej kolejności, niż pierwszego autora - najpierw imię, później nazwisko.praca zbiorowa (jeśli jest więcej autorów): Tytuł kursywą, red. (lub pod red.) nazwisko i inicjał imienia redaktora, miejsce rok wydania, ISBN jeśli wymagany, ewentualnie numery strony.Opis bibliograficzny jest opracowany na oddzielnym dokumencie (broszura, książka, mapa geograficzna, numer czasopisma) lub w dowolnej części publikacji (artykuł z czasopisma, sekcja książki).. Tytuł rozdziału.. Opis bibliograficzny na liście wykorzystanych publikacji (tzn. w części pracy zatytułowanej "bibliografia") będzie wyglądał bardzo podobnie.. Opis bibliograficzny - charakterystyka pozwalająca jednoznacznie określić dany dokument.. Spis bibliograficzny należy również ponumerować.Opis bibliograficzny Opis bibliograficzny - charakterystyka pozwalająca jednoznacznie określić dany dokument.. Odsyłacz bibliograficzny - skrócony opis bibliograficzny dokumentu, z którego pochodzi informacja lub cytat zawarty w tekście.Bibliografia tworzona jest na osobnej stronie, na końcu dokumentu, przed załącznikami..

Opis bibliograficzny książki 2.

Występują różne stopnie szczegółowości opisu w zależności od jego przeznaczenia.. Z tym, że: zaczniemy od nazwiska autora, nie od imienia;Opis bibliograficzny reprodukcji dzieła malarskiego Nazwisko malarza, Tytuł dzieła, rodzaj reprodukcji [plakat, karta pocztowa], oznaczenie wydania, miejsce i rok wydania reprodukcji.. Mam na jutro zrobić opis bibliograficzny swojego podręcznika od polskiego i ćwiczeń.. Opis bibliograficzny na liście wykorzystanych publikacji (tzn. w części pracy zatytułowanej "bibliografia") będzie wyglądał bardzo podobnie.. Opis bibliograficzny zasadniczy (rejestracyjny) zawiera główne cechy wydawnicze, zawarte w tytulaturze.Bibliograficzny Opis.. Numeryczny styl cytowania Część II 2.. Zasady ogólne 2.1.. W opisie wymienia się cechy formalne danej publikacji.. W opisie wymienia się cechy formalne danej publikacji.. Co oznacza OPIS BIBLIOGRAFICZNY: dotyczy publikacji iuwzględnia wustalonym porządku następujące przedmioty: autora, tytuł, adres wydawniczy, format, objętość.. Opis bibliograficzny artykułu w pracy zbiorowej 6.. Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie i gazecieCo to jest bibliografia?. Opis bibliograficzny polega na podaniu cech formalnych danego dokumentu bądź publikacji, w celu umożliwienia ich identyfikacji.Opis archiwalny - prezentacja materiału archiwalnego; przedstawienie opisywanego obiektu i jego części składowych - jeżeli takie posiada - polegające na takim wybraniu, przeanalizowaniu, uporządkowaniu i zapisaniu każdej informacji, aby1..

Opis bibliograficzny czasopism 7.

Występują różne stopnie szczegółowości opisu w zależności od jego przeznaczenia.. Opisy bibliograficzne.. Zawiera informacje na temat autora, tytułu, roku i miejscu wydania każdej pozycji.Artykuł z czasopisma - opis bibliograficzny w bibliografii końcowej.. Opis bibliograficzny nagrania muzycznegoElementy opisu bibliograficznego podaje się według określonej kolejności.. Każdą nową pracę zaczynamy bez wcięcia wyrównanie do lewego marginesu, a kolejne wiersze danego adresu bibliograficznego powinny być zapisane z wcięciem 5 spacji.. Opis bibliograficzny autorskich książek wielotomowych 4.. Przykład: Chardin J. B., Martwa natura, [reprodukcja kolorowa], Warszawa 1975.. Kiedy i po co cytujemy 1.2.. Przykład: Oblicza i koncepcje rozwiązywania konfliktów w polskiej myśli politycznej XX wieku, red.. W: Opis książki, w której za- warty jest rozdział (bez ISBN), strony zajęte przez rozdział.. Opis bibliograficzny zasadniczy (rejestracyjny) zawiera główne cechy wydawnicze, zawarte w tytulaturze.opis bibliograficzny artykuŁu (rozdziaŁu) z pracy zbiorowej, a takŻe z antologii Artykuł (rozdział) to niezależny tekst (posiadający autora i tytuł), stanowiący część publikacji.. W opisie wymienia się cechy formalne danej publikacji.. A. Wojtas, M.. Z tym, że: zaczniemy od nazwisk autorów, nie od imion;Opis bibliograficzny..

Opis bibliograficzny książki Tytuł.

Istnieje kilka rodzajów opisów bibliograficznych (BO) opublikowanych dokumentów, w zależności od opisywanego obiektu.Opis bibliograficzny definicji z encyklopedii bądź słownika Autor definicji (jeśli jest), Tytuł definicji, w: Autor, Tytuł, miejsce: wydawnictwo, rok wydania, strona/y, na której zamieszczona jest definicja.Informacje te czerpiemy przede wszystkim ze strony tytułowej oraz stopki redakcyjnej książki.. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Wydawnictwo L, Kraków 2005.Jest to wyczerpujące opracowanie poświęcone jednemu zagadnieniu, jednemu działowi nauki, jednej osobie, miejscowości, epoce itp. sumująca całą dotychczasową wiedzę o tej rzeczy.. Występują różne stopnie szczegółowości opisu w zależności od jego przeznaczenia.. Poprzedzona formą portretu literackiego, pojawiła się w 2 połowie XIX wieku, kiedy w badaniu literatury przestał dominować opis bibliograficzny.OPIS BIBLIOGRAFICZNY fragmentu (rozdziału) książki: OPIS BIBLIOGRAFICZNY ROZPRAWY (ESEJU, rozdziału) Z PRACY ZBIOROWEJ - elementy opisu: Nazwisko i imię autora rozdziału.. Elementy opisuII.. Zasoby drukowane dla różnych typów dokumentów a. książka b. rozdział w książce c. artykuł z czasopismaBibliografia to uporządkowany według jakichś przyjętych kryteriów spis książek, traktatów, dokumentów, artykułów (także tych internetowych), czasopism, wywiadów, opisów dzieł sztuki, recenzji, a także stron internetowych, słowem: wszystkich pozycji, z których korzystaliśmy przy tworzeniu publikacji, zawierający informacje o każdej z nich.Co to jest opis bibliograficzny?.

Opis bibliograficzny prac zbiorowych 5.

Dopuszczalna jest różnorodna interpunkcja, ale należy stosować jednolity system znaków i jednolite wyróżnienia graficzne we wszystkich przypisach stosowanych w pisanej pracy.. Opis bibliograficzny autorskich książek jednotomowych 3.. Opis bibliograficzny książki (jeden do trzech autorów) Haynes, J. (2005).Co oznacza PRZYPISY BIBLIOGRAFICZNE: noty do tekstu, objaśnienia, komentarze autora umieszczane na następnych stronach albo na końcu, zawierające pełne opisy bibliograficzne (ze wskazaniem stron) utworów przywołanych albo cytowanych.. Podtytuł, redaktor lub redaktorzy w pracy zbiorowej, miejsce i rok wydania.. Następne przywoływanie tego samego dzieła nie wymaga opisu bibliogr., ale jedynie adnotacji ibidem (tamże) z podaniem strony.Opisy bibliograficzne dla numerycznego stylu cytowania w tekście KRÓTKI PORADNIK Część I 1.. Opis bibliograficzny rozpoczynamy od podania nazwiska i imienia autora publikacji, następnie zapisujemy tytuł kursywą, wydawnictwo, miejsce i rok wydania.. Ja nawet nie wiem co to jest ten opis bibliograficzny, a już na pewno jak go napisać.Opis bibliograficzny - to uporządkowany zespół danych o dokumencie (książce, artykule itp.), służący do jego identyfikacji.. Bibliografia to uporządkowany według określonego kryterium spis książek, czasopism, artykułów, stron internetowych lub innych dokumentów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt