Podstawowe środki stylistyczne genially

Pobierz

10.- wskazuje i nazywa występujące w tekście lirycznym środki stylistyczne, - wyraża własne spostrzeżenia i opinie, - prezentuje swoje stanowisko na forum klasy, - argumentuje swoje stanowisko, - pracuje w grupie.. Link do pełnej wersji prezentacji: stylistyczne: •pytanie retoryczne •antyteza •zgrubienie, zdrobnienie •neologizm •anafora, epifora •apostrofa •peryfraza, eufemizmŚrodki stylistyczne w wierszu.. ANTYTEZA- zestawienie dwóch przeciwnych sformułowań.Jeremi Przybora "Nie będę dorosły".- środki stylistyczne: metafora, anafora, apostrofa, pytanie retoryczne, - typy liryki, liryka zwrotu do adresata, obraz poetycki, - podstawowe informacje biograficzne o J. SłowackimAuth Genially.. Są one stosowane zarówno do pokazywania emocji, jak i utrzymywania rytmiki utworu.. Każdy ze środków stylistycznych używanych w języku polskim ma inne funkcje, które można w dowolny sposób ze sobą łączyć.Metafora - przenośnia.. Proszę nie przesyłać mi tabelki, ponieważ pod spodem jest umieszczone ćwiczenie interaktywne, które pozwoli Wam na samodzielne sprawdzenie poprawności wykonanej pracy.. Problematyka utworu.. Przypomnij sobie, jakie znasz środki stylistyczne i postaraj się odnaleźć je w tekście.. Uczeń wyjaśnia związki frazeologiczne.. Manipulacja językowa zaś cechuje się przede wszystkim nastawieniem na odniesienie korzyści jedynie przez nadawcę.Porównanie: wysoka jak żyrafa, chmura niczym smok, milczał jak zaklęty, Epitet: słomkowe kapelusze, cichy wieczór, tajemniczy ogród, Uosobienie: Przenośnia .Ćwiczenie w rozpoznawaniu środków stylistycznych przygotowane przez panią Alicję Podstolec na platformie Learning Apps..

- analiza utworu i środki stylistyczne.

Sprawdź, czy podczas analizy zastosowanych środków stylistycznych udało ci się podać przykłady i określić funkcje epitetów, anafory, apostrofy, metafor lub pytania retorycznego, a także nazwać uczucia, jakie poeta wyraził dzięki zastosowaniu wskazanych środków.. Uwagę zwracają rozbudowane, dwuczłonowe epitety metaforyczne (łzy czyste, rzęsiste; dzieciństwo sielskie, anielskie; młodość górna i chmurna) oraz powtórzenia.. "Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie".Nazwij środki stylistyczne zapisane w tabeli.. Cele lekcji: - przypomnisz informacje o Czesławie Miłoszu, - poznasz wiersz pt. " Z okna", - określisz podmiot liryczny i jego sytuację, - przypomnisz sobie podstawowe informacje o liryce oraz środkach stylistycznych i określisz ich funkcje.. Niektórzy uważają metaforę za skrócone porównanie: zamiast "słońce jak gwiazda ognista" pisze poeta od razu "gwiazda ognista" - odbiorcy wiedzą zaś, że chodzi o słońce.Cytaty zawierające środki stylistyczne oraz nazwa środków stylistycznych -Jest to zasługa licznych środków stylistycznych (poetyckich), których użył Adam Mickiewicz.. 2.przykładowe ćwiczenia do pracy online (proszę o dodawanie materiałów autorskich, powielanie raz przypiętych dokumentów tworzy bałagan).Nie ma w tym ukrytych zamiarów..

Ćwiczenie 4.Uczeń wskazuje środki stylistyczne.

Został napisany nieregularnym sylabowcem, w których na zmianę występują wersy trzynastozgłoskowe (ze średniówką po siódmej sylabie 7+6) oraz siedmiozgłoskowe (pozbawione średniówek).. · apostrofa i pytanie retoryczne.1) funkcjonalnie wykorzystuje środki retoryczne oraz rozumie ich oddziaływanie na odbiorcę; 2) gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi; redaguje plan kompozycyjny własnej wypowiedzi; 3) tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję_ odpowiedź.. Po jednym przykładzie zapisz do zeszytu.Najważniejsze środki stylistyczne i ich funkcja: Tren VII jest zaliczany do wierszy stychicznych.. Autorka nie zastosowała podziału na strofy.. Jest to taka figura stylistyczna, w której poeta przeniósł cechy czy znaczenia z jednego zjawiska na drugie.. Treść lekcji: 1.. Wiersz należy do liryki bezpośredniej, podmiot liryczny ujawnia swoją obecność .Temat: Europa jako dom w wierszu Czesława Miłosza pt. "Z okna".. Także w tym przypadku nie chodzi o wypisywanie wszystkich środków stylistycznych, ale tego, co łączy i różni utwory.Podstawowe środki stylistyczne w utworze to: EPITETY: "biele cynkowe", "modry krążek"; PORÓWNANIE: "Jabłko […], ma na policzku białe światełko, jak żywe"; METAFORY: "biele cynkowe śnią ciche"(animizacja); Podmiot liryczny nie jest wyeksponowany w wierszu, nie używa zaimków świadczących o byciu Zapoznaj się z biografią Leopolda Staffa (podręcznik str. 217, nie zapisuj, tylko przeczytaj)..

Laureaci Nagrody Nobla.Łzy w kinie środki stylistyczne.

Uczeń ustala przynależność gatunkową wiersza.. środki stylistyczne - inaczej nazywane są środkami poetyckimi lub środkami artystycznego wyrazu- najczęściej spotykamy je w literaturze, zwłaszcza w poezji- mają na celu wywołanie u odbiorcy określonych emocji i pobudzenie jego wyobraźniŚrodek poetycki (inaczej:artystyczny, stylistyczny)używany jest w tekstach literackich (najczęściej poetyckich).Jest to nietypowe użycie językaw celu pobudzenia wyobraźniczytelnika lub wywołaniau niego jakichś emocji.Forget going unnoticed, and connect with your audience.. Do worka z napisem perswazja moglibyśmy zatem wrzucić wszelkie rady, zakazy, nakazy, rozkazy, prośby: "Zakaz palenia", "Otwórz okno", "Nie spotykaj się z tym chłopakiem, bo jest narkomanem".. wskazuje środki stylistyczne i środki ekspresji, które identyfikują analizowane dzieło z odpowiednim stylem, środowiskiem artystycznym lub autorem; .. Szwajcarski historyk sztuki Heinrich Wölfflin w dziele Podstawowe pojęcia historii sztuki.Lekcja dotycząca podstawowych środków stylistycznych oraz ich funkcji w tekście literackim.. Sprawdziany; 21 listopada 2021 15:06; Jakie twe miano.. Liczba zgłosek w obrębie wersu nie jest stała.. Metody i formy pracy: - metody i techniki aktywizujące : burza mózgów, dyskusja, rybi szkielet;Inne środki służą np. pokazaniu człowieka jako świętego i bohatera (m.in. stylizacja biblijna, hiperbole), inne pozwolą nam go pokazać jako zwykłego człowieka (niewyszukane epitety czy porównania)..

Środki stylistyczne pojawiają się głównie w wierszach i dramatach.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt