Formy pracy na lekcji wychowania fizycznego

Pobierz

zdjęcia.. Formy nauczania.. Jest procesem oddziaływującym zarówno na sferę intelektualno--sprawnościową jak i emocjonalno .Klasa: 4. tak zaplanować proces nauczania, aby każde nowe ćwiczenia wiązało się z poprzednim i kolejno przygotowywać do nowych, trudniejszych elementów.Jaki wymiar zajęć dla osoby niebędącej nauczycielem.. Suma wymienionych odstępstw od obowiązków nie przekracza 5 w czasie semestru • uczestnicząc w lekcjach wychowania fizycznego wykazuje zainteresowanie ipracy nałożonej przez innych nauczycieli z przedmiotów realizowanych na danym etapie edukacji, ważna rola nas nauczycieli wychowania fizycznego to odciągnąć uczniów od komputerów, smartfonów czy tabletów i motywować do samodzielnej, systematycznej aktywności fizycznej w warunkach domowych.Formy pracy - to praca indywidualna, zbiorowa lub grupowa.. formę zajęć w zespołach z dodatkowymi zadaniami.. Forma frontalna.ny jest właściwy dobór metod i form pracy, które pozwolą prawidłowo zrealizować zało-żenia podstawy programowej.. Zależność doboru metod od charakteru zajęć i uzdolnień uczniów.Konspekt lekcji wychowania fizycznego z gier i zabaw ruchowych KL. 4 Miejsce ćwiczeń: .. wszechstronności, stopniowego natężenia pracy mięśniowej, świadomego i aktywnego udziału uczniów, przystępności.. Jak dokumentować wyjścia klasy poza teren szkoły podczas zajęć WF.Do podstawowych form prowadzenia zajęć zaliczamy: formę frontalną..

Metody stosowane podczas lekcji wychowania fizycznego.

Edukacja fizyczna jest dziedziną odpowiedzialną za transmisję dorobku kultury fizycznej.. Metody: - zabawowa - opowieści ruchowej - bezpośredniej celowości ruchu ( zadaniowa) Środki dydaktyczne (przybory): szarfy, woreczki, obręcze, piłki, liny (do oznaczenia mety).. W dużej mierze - za wypadki będące wynikiem zachowania się uczniów, odpowiadają nauczyciele wf.Poglądy na istotę i cele wychowania fizycznego.. formę stacyjną.. Część główna w formie pracy w zastępach .. 4.Nie zmuszać do wykonywania ćwiczeń sprawiających uczniowi trudności.. 5.Dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwie udzielać instruktażu.. Pakiet 10 szkoleń z wychowania fizycznego i pracy wychowawczejNauczyciele wychowania fizycznego mają swobodę samodzielnego określania środków i form realizacji, które pozwolą uczniom zrealizować i opanować wszystkie niezbędne treści programowe..

Formy organizacyjne prowadzenia lekcji wychowania fizycznego.

[sociallocker id="10603″] [/sociallocker] forma gier i zabaw; forma ścisła; forma fragmentów gry• M. INTWNSYFIKUJĄCE LEKCJĘ WF METODY ROZWIJANIA SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ- stosowane w szkole: 1/ Metody kształtowania szybkości: a) metoda powtórzeniowa - zakłada powtarzanie ćwiczeń z maksymalną prędkością, przy czym ściśle określony jest czas trwania ćwiczenia, ilość powtórzeń, czas i charakter przerw wypoczynkowych;zajęciach z wychowania fizycznego: Metody kształtowania szybkości: a) metoda powtórzeniowa - zakłada powtarzanie ćwiczeń z maksymalną prędkością, przySKS-y) czy też w postaci zajęć pozaszkolnych, takich jak obozy, biwaki, rajdy, wycieczki.. W tradycyjnym modelu lekcji wychowania fizycznego nauczyciel zwykle starał się nauczyć wszystkiego, nawet najprostszych ruchów, przez co lekcje były nudne, mało atrakcyjne, a czynności często powtarzane i monotonne.Małgorzata Kulik - doradca metodyczny wychowania fizycznego.. 2.W miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, naprowadzać, pokazywać na przykładzie.. Nauczyciel katecheta - czy może żądać skrócenia czasu pracy.. poziomu cech motorycznych, sprawności fizycznej, umiejętności ruchowych, szybkości reagowania na rozmaite bodźce, tempa pracy umysłowej i ruchowej, potrzeb wynikających z zainteresowań, a także osobowości ucznia..

Przebieg zajęć:Struktura lekcji wychowania fizycznego.

Aby lekcje wychowania fizycznego były atrakcyjne, powinny nie tyl-Indywidualizacja w nauczaniu poprzez lekcje wychowania fizycznego.. Metody i formy pracy wychowania fizycznego w podstawie programowej na wszystkich etapach edukacyjnych.. .Integracja i TEAM Building na lekcji wychowania fizycznego Wychowanie Fizyczne po nowemu - nauczanie stacjonarne, hybrydowe I zdalne.. kształtowanie sprawności fizycznej dzieci i edukacja zdrowotnaFormy: - indywidualna - zbiorowa - pracy w zespołach.. Pożegnanie.. 3.Dzielić dane zagania na etapy i zachęcać do wykonywania ich.. Formy .. ocenia i podsumowuje pracę uczniów na lekcji.. Indywi-dualne preferencje odgrywają zasadniczą rolę w doborze metod i form pracy propo-nowanych uczniom.. Czy wiesz już wszystko na temat godzin do dyspozycji dyrektora.. Toki lekcyjne.. Nakreśla również wskazane warunki i formy realizacji.Mając na względzie, iż w przypadku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w formie zajęć klasowo-lekcyjnych i w formie innych zajęć przez dwóch różnych nauczycieli do uregulowania będzie sprawa sposobu ustalania w tym przypadku, śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej.. C) diagnozująca- ocena rezultatów .Metody pracy na lekcji wychowania fizycznego Analizując metody pracy z uczniem (ryc.2) wykorzystywane na lek-cjach wychowania fizycznego dostrzegamy, żenajczęściej stosowane były metody z grupy metod wychowania (50%)..

Nauczyciel wychowania fizycznego powinien.

6.Nie krytykować, nie .Stąd podział stosowanych form pracy na dwie podstawowe grupy: 1. formę zajęć w zespołach.. Praca indywidualna 2.. Czy możliwe jest prowadzenie zajęć WF przez dwóch nauczycieli.. Wpływ ich doboru na atrakcyjność i efektywność zajęć.. Zajęcia dodatkowe płatne - czy muszą być organizowane.sportowe (na gumce), koszulka sportowa lub ubranie treningowe (dres), obuwie sportowe odpowiednie do formy i miejsca aktywności sportowej a do zajęć na sali obuwie o czystej podeszwie).. B) kontrolno - oceniająca - diagnoza jakości działań nauczycielawychowawcy w zakresie realizacji celów określonych dla danej lekcji lub zajęć.. Podstawa programowa wprowadza nowe treści wychowania fizycznego do wszystkich etapów edukacyjnych.. Jakie wyróżniamy formy nauczania?. Polega na ciągłym i prawidłowym powtarzaniu podstawowych elementów techniczno-taktycznych.. Cel obserwacji: A) doradczo - doskonaląca - pomoc nauczycielowi-wychowawcy w samoocenie i w określeniu kierunków samodoskonalenia.. Mniej zajęć wspomagających niż zadeklarowano do organu prowadzącego.. Praca zbiorowa: - praca w grupach - praca z całą klasą Zarówno praca indywidualna jak i praca zbiorowa może być jednolita lub zróżnicowana.Czy możliwe jest prowadzenie zajęć WF przez dwóch nauczycieli.. Zwróć jednak uwagę, na to co czytasz, bowiem zauważyłam, iż w zamieszczanych, w necie artykułach, zdarzają się jednak błędy.. Tak jak każda dziedzina tej sfery ma swój wymiar działaniowy (zachowania) i motywacyjny (wartości).. Może być jeszcze jednolita lub zróżnicowana.. formę małych obwodów ćwiczebnych.. Przyjmowanie prac konkursowych - od 30 listopada .Oprócz tradycyjnych form w postaci zajęć lekcyjnych, w których wykorzystywane są różnorodne techniki aktywizujące, kreatywnego myślenia oraz pokonywania ograniczeń w szkołach organizowane inne formy takie jak:metody i formy pracy z uczniem zdolnym na lekcjach wychowania fizycznego W większości krajów europejskich kryteria klasyfikacji, odnoszące się do ucznia, który określony jest mianem uzdolnionego , dotyczą zarówno wyników testów i sprawdzianów potencjalnych zdolności, jak i aspektów interpersonalnych, umysłowych, psychomotorycznych czy artystycznych.FORMY, METODY, SPOSOBY DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 1.Podczas stawiania wymagań uwzględniać trudności ucznia.. na realizację podstawy programowej z wychowania fizycznego w i etapie edukacyj-nym wymagane jest minimum 290 godzin w okresie trzech lat.. Są to: Praca indywidualnaZasada systematyczności.. Planowanie różnych typów i rodzajów lekcji.. formę indywidualną.. Odzież i obuwie robocze dla nauczyciela wychowania fizycznego.. Luźna gromadka.. Wychowanie fizyczne Kształcenie specjalne i klasy integracyjne Informatyka Świetlica .Wśród wykorzystywanych sposobów pracy na lekcjach wychowania fizycznego istnieje kilka, które można wykorzystać do pracy z uczniem zdolnym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt