Sprawdzian wiadomości z wychowania fizycznego

Pobierz

Kryteria dydaktyczne (umiejętności) 2.. 3.Zasób zawiera: a) Test interaktywny składający się z sześciu pytań: wielkość fizyczna i jednostka w układzie SI (zadanie prawda/ fałsz); ciało fizyczne, substancja fizyczna, zjawisko fizyczne, wielkość fizyczna (zadanie typu dopasuj); przeliczanie trzech jednostek (wyboru odpowiedzi); oddziaływania i ich skutki-zestaw 4 zdań (zadanie prawda/fałsz); rodzaje oddziaływań i ich .Sprawdzian wiadomości z zespołowych gier sportowych (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, unihokej), lekkiej atletyki, gimnastyki oraz podstawowych wiadomości z wychowania fizycznego.. O ile oceniając sprawność fizyczną mamy pokaźny zestaw narzędzi pozwalających nam obiektywnie ocenić sprawność fizyczną lub rozwój fizyczny ucznia, o tyle trudniej jest nam ocenić jego wiedzę teoretyczną.Sprawdzian teoretyczny z wychowania fizycznego Robert Młyńczak; Sprawdzian wiadomości z lekkiej atlektyki i gier zespołowych w kl. I-III gimnazjum.. Umiejętności III.. Umiejętności ruchowe i organizacyjne, 4.. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.. Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń..

3.Temat : Sprawdzian wiadomości z wychowania fizycznego.

Za prawidłową odpowiedz na pytanie zamknięte możesz otrzymać max.ELEMENTY SKŁADOWE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.. Tagi dla tego testu: wychowanie fizyczneTEST WIADOMOŚCI Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Author.. Aktywność.. Sprawdziany umiejętności ruchowych, motorycznych i wiadomości należy przeprowadzaćNa ocenę z wychowania fizycznego składa się ocena z aktywności, umiejętności, przestrzegania bezpieczeństwa, wiadomości, aktywności pozalekcyjnej i pozaszkolnej (udział w zajęciach poza lekcyjnych SKS, zawodach sportowych).. 3.6.3 Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego jest obecny na lekcji, a w szczególnych przypadkach gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.. Sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza, o którym mowa w art. 44ya ust.. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów 8 V. Ocenian e obszary aktywności ucznia 8 VI.Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych..

Cel lekcji: sprawdzenie wiadomości z wychowania fizycznego.

W przypadku nieobecności na sprawdzianie z wiadomości, uczeń ma obowiązek zaliczyć dany sprawdzian do momentu wystawienia oceny śródrocznej/rocznej.. Udział w sprawdzianach II.. Ocena semestralna lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych za określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych w procesie szkolnego wychowania fizycznego.. Udział w konkursach sportowych.. Żołnierz zawodowy z kategorią Z/O odbywa sprawdzian sprawności fizycznej w jednym dniu, w stroju sportowym, wykonując cztery z następujących ćwiczeń: 1) marszobieg na 3000 m; 2) pływanie w czasie 12 minut; 3) podciąganie się na drążku wysokim; 4) uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce;Kryteria oceny ucznia.. 8. analiza wytworów ucznia 9.. Tylko jedna odp.. Magdalena Wilkanowska; Sprawność fizyczna chłopców i dziewcząt w wieku 10-15 lat.. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.. AKTYWNOŚĆ - Przygotowanie do zajęć (ubiór sportowy, higiena osobista).. W puste pole wpisz symbol gry, której dotyczy przepis Piłka koszykowa - PK Piłka Nożna - PN Piłka Ręczna - PR Piłka Siatkowa - PS 1.. Dostateczna - 30 - 39 pkt.. Dopuszczajaca - 20 - 29 pkt..

Wiadomości IV.końcowej z wychowania fizycznego.

wysiłek wkładany.. Standardy wymagań 7 IV.. Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnieniu.. Sprawdziany umiejętności ruchowych.. Piotr Grala1.. W polu bramkowym może poruszać się wyłącznie bramkarzTEST TEORETYCZNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.. Zbiór testów, mierników i prób do oceny sprawności fizycznej w Polsce i na świecie.. 3 ustawy o systemie oświaty, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.. Kryteria wychowawcze (osobowościowe) Kryteria dydaktyczne Ocenie podlegają:wychowania fizycznego.. Wiadomości, 5.2.. Ocena za sprawność będzie wystawiona na podstawie testów sprawnościowych (bieg po kopercie, skok w dal z .PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV - VIII SP1 w NOWYM TOMYŚLU .. NOBLISTÓW POLSKICH W GRYFINIE 2 Spis zawartości PSO z wychowania fizycznego I.. Proponuje się, aby nauczyciel oceniał na wychowaniu fizycznym różne aspekty: postawę i aktywność ucznia podczas zajęć, działalność sportową pozalekcyjną, frekwencję, przygotowanie ucznia do lekcji, wiadomości oraz umiejętności z poszczególnych dyscyplin sportowych i sprawność fizyczną (postęp w sprawności).Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych..

Sprawdziany wiadomości, zadania kontrolno -oceniające.

Test umieszczony poniżej składa się z pytań zamkniętych i jednego pytania otwartego.. 7.Na ocenę ucznia z wychowania fizycznego składają się następujące elementy (obszary oceny): 1.. Termin zaliczenia sprawdzianu uczeń ustala z nauczycielem.4.. - Uczeń prowadzi higieniczny i sportowy tryb życia.1.. Odpowiedzi ustne.. Posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w praktyce.. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania szkoły.. Other titles: TEST WIADOMOŚCI Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO .Ocena wiadomości z wychowania fizycznego za pomocą testu Kontrola i ocena pracy ucznia z wychowania fizycznego wzbudza wiele emocji.. Niedostateczna > 20 pkttest oceny wiadomości z wychowania fizycznego na rozwiązanie testu masz 10 min.. Zestaw programów nauczania 7 III.. jest prawidłowa za którą uczeń otrzymuje 2 pkt.. przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.. SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z ZAKRESU PROGRAMU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I.. - Uczeń nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie.. Zaangażowanie w życie sportowe poza lekcją wychowania fizycznego.. Podstawa programowa 3 II.. - Systematyczność, frekwencja.WStęp w związku z planowanym wprowadzeniem na wszystkich etapach edukacyjnych od roku szkolnego 2012/2013 tzw. nowej podstawy programowej pojawia się wiele pytańNauczyciel wychowania fizycznego prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu wychowanie fizyczne w szkołach podstawowych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę .4.Wiadomości - sprawdzamy, czy udział ucznia w zajęciach w-f jest świadomy i czy uczeń posiada wymagany programem poziom wiedzy na temat kultury fizycznej.. Waga oceny - 3.. 7.sprawdziany zaliczone są w pierwszym terminie uczeń uzyskał ze wszystkich sprawdzianów oceny pozytywne c. roczny sprawdzian umiejętności i wiadomości z wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych, podczas których uczeń powinien wykazać się również wiadomościamiZ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV, V, VI Na ocenę końcową z wychowania fizycznego składają się oceny cząstkowe uzyskane w trzech działach: 1.. Elementy ocenianePRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 im.. Sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.. Zapis graficzny w dzienniku lekcyjnym: I.. 5.Współpraca z nauczycielem w zakresie organizacji zajęć.. Kryteria motoryczne (sprawność fizyczna) 3.. Udział w imprezach i zawodach sportowych.. Systematyczny udział i zaangażowanie podczas lekcji WF / postawa ucznia, 2.. Bardzo dobra - 48 - 55 pkt.. Próby sprawnościowe 4.. Na ocenę z wychowania fizycznego mają również wpływ takie elementy jak: umiejętności, sprawność fizyczna, wiadomości, postawa ucznia.. Dobra - 40 - 47 pkt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt