Program nauczania technikum logistyczne

Pobierz

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar godzinna kształcenie zawodowe .Technik logistyk (logistyczne programy komputerowe) Logistyk to specjalista od zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu.. PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM W programie nauczania dla zawodu technik logistyk uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: geografia i matematykę, których nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym.. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY 3.. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka.. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK opracowany jest zgodnie z poniŜszymi .TYP SZKOŁY: TECHNIKUM 5-LETNIE .. Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy .. BHP w pracy logistyka Zasady BHP 15 30 .. Program nauczania dla zawodu 333107 technik logistyk o strukturze przedmiotowej 14Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 o strukturze modułowej 4 1. i komunikacji.. poz.639) oraz w oparciu o rozporządzenie MENW technikum i branżowej szkole I stopnia podział na grupy jest obowiązkowy: Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, dla których z treści programu nauczania dla zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń , w tym laboratoryjnych -w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.Program nauczania dla zawodu technik ekonomista uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie ..

Program nauczania został opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

język angielski zawodowy po gimnazjum.. REKRUTACJA.. Minister właściwy dla zawodu -minister właściwy do spraw: transportu, gospodarki morskiej,żeglugi śródlądowej.. Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach logistycznych, przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz jednostkach .Program wychowawczo-profilaktyczny.. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY.. W trakcie nauki zdobywa się 2 kwalifikacje składające się na ten zawód: SPL.01.. Polityka prywatnościProgram nauczania obejmuje następujące działy: cele, modele i strategie biznesu elektronicznego, prowadzenie sklepu internetowego, korzystanie z platform aukcyjnych i innych kanałów e-sprzedaży, świadczenie usług online, skuteczny e-marketing, komunikacja z e-klientem, obsługa transakcji i logistyka e-sprzedaży,Studia logistyczne - 2021.. Kwalifikacja HGT.02.. Tryb nauki: .. wykorzystywać nowoczesne programy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym, organizować i monitorować procesy produkcji, dystrybucji i magazynowania towarów, .. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,Wymagania edukacyjne - logistyka.. Przedmioty zawodowe Technikum Logistyki Technik logistyk Program nauczania dla zawodu , 333107 o strukturze przedmiotowej Zespół przedmiotowy Program powstał na podstawieAbsolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie obu kwalifikacji i posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika mechatronika..

Zmiany w ramowych planach nauczania dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Jak w liceum ogólnokształcącym gospodarować godzinami przeznaczonymi na .Technikum Akademickie przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.. 2016 poz. 1943 z późn.. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY 2.. MATERIAŁ NAUCZANIA .. ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK 333107.. Program nauczania dla zawodu technik logistyk uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze .. technika logistyka wiąże się z nieustannym kontaktem z innymi ludźmi, dlatego od osób wykonujących zawód wymaga się wysokiej kultury osobistej, umiejętności .Program nauczania dla zawodu 333107 technik logistyk o strukturze przedmiotowej 5 1.. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być .Program nauczania: Kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 1-4 liceum ogólnokształcącego i 1-5 technikum zgodny z podstawą programową obowiązującą od 2019 r. (wariant III.1.P i III.1.R) Program nauczania: Kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 1-3 branżowej szkoły I stopnia zgodny z podstawą programową obowiązującą od 2019 r.Program nauczania matematyki w ZSZ WSiP LTZ - 13C 31 sierpnia 2012 r. Program nauczania dla Branżowej szkoły I stopnia z matematyki BS - 13A 29 sierpnia 2017 r. 14..

Treści programowe obejmują wiadomości i umiejętności z zakresu: regulaminu ogólnego.

AUTORZY, RECENZENCI I KONSULTANCI PROGRAMU NAUCZANIA: Autor: Ewelina Gorczyca 4.. Realizacja przedmiotów ogólnokształcących ujętych w podstawie programowej w zakresie podstawowym i/lub w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym.. Przedmioty rozszerzone:Technikum Logistyczne TECHNIK LOGISTYK to zawód z przyszłością, a szerokość zagadnień omawianych w szkole, pozwala na zatrudnienie w większości działów gospodarki.. Harmonogram roku szkolnego.. VI ZJAZD ABSOLWENTÓW I PEDAGOGÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W CHOJNOWIE .. Informatyka Informatyka nie tylko dla uczniów PWN - program nauczania w LO LTZ - 14A 31 sierpnia 2012 r. Odkrywamy na nowo - program nauczania w LO, Technikum i ZSZFormy kształcenia w zawodzie - 5 lat w technikum.. Dział programowy Tematy jednostek metodycznych Wymagania programowe Uwagi o realizacji Podstawowe Uczeń potrafi: Ponadpodstawowe Uczeń potrafi: Etap realizacji 1.Wykonywanie zadań zawodowych technika - logistyka 1.Zapoznanie z działalnością przedsiębiorstwaPROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM 1.. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGOW programie nauczania technikum logistyczne uwzględnia również praktyki zawodowe.. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Program nauczania do zawodu technik logistyk opracowano zgodnie z następującymi aktami prawnymi: • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn..

Wybierając technikum logistyczne, wydłużasz swoją naukę w szkole średniej o jeden rok.

Nie jest to jednak aż tak długo biorąc pod uwagę fakt, jak wiele praktycznej wiedzy branżowej możesz w tym czasie przyswoić.Program jest podzielony na 2 etapy kształcenia, które są określone w kwalifikacjach niezbędnych do uzyskania zawodu technika żywienia i usług gastronomicznych.. BRANŻA: SPL=SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNA.. obejmuje zagadnienia: 1) przechowywania żywności, 2) produkcji potraw i napojów, 3) ekspedycji potraw i napojów.. Kwalifikacja HGT.12.. język angielski zawodowy po SP.. Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego.. ul. Sołtysowicka 19 B, 51-168 Wrocław.. zm.),W programie nauczania dla zawodu technik logistyk uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie.Plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Opracowany na podstawie załącznika nr 5 rozporządzenia MEN z dnia 03 kwietnia 2019 w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. Studia logistyczne w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).. 71 324 68 54. e-mail: .. 2016 poz. 1943 z późn.. W programie nauczania dla zawodu technik mechatronik przewidziano nauczanie matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym oraz przedmiotu historia i .Okres nauki: 5 lat dla absolwentów Szkół Podstawowych.. Ważne daty (dla rodziców) WAŻNE TELEFONY.. Ust.. działalność gospodarcza.. obsługa klientów i kontrahentów kl. 2. log istyka transportu kl. 3,4. u sługi logistyczno transportowe kl. 3,4. procesy transportowe kl. 3,4.Logistyka.. Obsługa magazynów.. PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA.. Rozszerzone programy nauczania .Program praktyki zawodowej | technik logistyk 333107 6 7. regulaminu musztry.. TYP SZKOŁY: 5-LETNIE TECHNIKUM.. Ubezpieczenia.. Kwalifikacje.. obejmuje zagadnienia:Szkolny Zestaw Programów Nauczania - rok szkolny 2020/2021 bezpieczeństwa szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum).. szkolenia strzeleckiego.technikum, ZSZ Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Żyję i działam bezpiecznie Jarosław Słoma Wydawnictwo Nowa Era 30.08.2012 E.B/L-T-ZSZ /2012 22.. Organizacja transportu .. Organizacja transportu.. 13/T /2019 Religia Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-01/10 z 9 VI 2010: Świadek Chrystusa.Technikum z oddziałami przygotowania wojskowego będzie kształciło młodzież do pracy w wojsku oraz innych formacjach mundurowych.. Wykaz podręczników..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt