Wyznaczanie charakterystyki diody półprzewodnikowej

Pobierz

Właściwości diody omawia się na podstawie charakterystyki prądowo-napięciowej (charakterystyki statycznej).. Charakterystyka diody półprzewodnikowej Na rysunku 4 przedstawiono charakterystyk ę diody I D = ID(U AK).. Model pasmowy półprzewodników, energia Fermiego.. Napięcie wsteczne U R (reverse) :a) Polaryzacja diody w kierunku przewodzenia Rys. 9.. W skład zestawu laboratoryjnego wchodz ą: 1. zasilacz stabilizowany DF 1731 SB 3A 2.0.7V.. Dla ustalonego nat ężenia I wyznaczamy napi ęcie U na diodzie oraz zmian ę pr ądu ∆I spowodowan ą zmian ą napi ęcia ∆U.. Ćwiczenie składa się z dwóch części: najpierw studenci samodzielnie badają charakterystyki diod, następnie oglądają charakterystyki diod, następnie oglądają .Charakterystyka U-I diody półprzewodnikowej.. W ramach uproszczonego modelu, dioda przewodzi prąd gdy potencjał anody względem katody przekracza pewną wartość zwaną napięciem przewodzenia diody.. 2.2 Schematy układów pomiarowych.. Przykładowa charakterystyka diody rzeczywistej Aby móc wykorzystać przedstawione w poprzednim punkcie sposoby opisu diody idealnej do analizy obwodów zawierających diody rzeczywiste można wykorzystać schemat zastępczy diody pokazany na rys.1.4.. Z analizy wykresów wyznaczamy dla diody prostowniczej: wartość natężenia zastępczego prądu nasycenia złącza I'S oraz współczynnik n, a dla diody stabilizacyjnej napięcie stabilizacji UZ i rezystancję przyrostową rZ. 3.2.Użyte przyrządy pomiarowe:- Oscyloskop Schlumberger (Sefram) 2558, 3x250MHz Dioda prostownicza Na poniższym rysunku przedstawiono zależność natężenia prądu I złącza p - n od przyłożonego napięcia U, czyli jego charakterystykę prądowo - napięciową..

Inne typy diód półprzewodnikowychKrótka charakterystyka diody półprzewodnikowej.

Tak jak każdy element dioda ma również swoje parametry graniczne, których nie można przekroczyć bez jej .podstawie danych pomiarowych wyznacza się charakterystyki napięciowo-prądowe badanych elementów.. Zawiera on diodę idealną D i, rezystancję szeregową R s oraz konduktancję upływu G uRys.1.5.. 400V, Badanie Diody Elektroluminescencyjnej, Dioda UV zamiast zielonej w obudowie.Ćw.. Aproksymacja odcinkowo-liniowa charakterystyki statycznej diody rzeczywistej Parametry małosygnałowe diody półprzewodnikowej.. Wyznaczamy z ch.. Symbol elektryczny diody półprzewodnikowej oraz jej charakterystykę wyjściową przedstawia poniższy rysunek.Plik Wyznaczanie charakterystyki diody półprzewodnikowej.doc na koncie użytkownika megan165 • folder fizyka sprawozdania • Data dodania: 5 mar 2013W ćwiczeniu mierzy si ę charakterystyki pr ądowo-napięciowe ró żnych diod półprzewodnikowych spolaryzowanych w kierunku przewodzenia lub w kierunku zaporowym.. Ogólnie mówiąc warstwa "n" posiada nadmiar elektronów, natomiast warstwa "p" posiada ich niedobór.Wyznaczanie ładunku elektronu na podstawie charakterystyki złącza p-n (diody półprzewodnikowej) CEL Celem ćwiczenia jest pomiar charakterystyki prądowo napięciowej I (U) dla diody półprzewodnikowej w wybranym zakresie napięć i wyznaczenie na tej podstawie wartości bezwzględnej ładunku elektronu q e, czyli tzw. ładunku elementarnego.3..

Przebieg tej charakterystyki wynika ze zjawisk opisanych powyżej.

Przewodnictwo samoistne i domieszkowe półprzewodników.dioda przechodzi w stan przebicia, w stanie tym prąd wsteczny gwałtownie wzrasta.. Rodzaje półprzewodników i ich własności.. Tak jak ka żdy element, dioda ma parametry graniczne, których nie1 Ćwiczenie 29 Charakterystyki diody półprzewodnikowej I. Zmontować układ przedstawiony na rysunku 1.. Diody Zenera w kierunku przewodzenia zachowują się jak zwykłe diody.dioda 2 Badanie diody półprzewodnikowej Symulacja komputerowa PSPICE 9.1 1.. Napięcie przewodzenia U F (forward) 3.. Rys. 1.Plik Wyznaczanie charakterystyki diody półprzewodnikowej Fizyka sciaga.odt na koncie użytkownika ewuniia19-91 • folder Fizyka • Data dodania: 6 cze 2012Wyznaczanie punktu pracy diody metodą Newtona-przybliżone rozwiązywanie układu nieliniowych równań D-Newton 6 Kontynuujemy przybliżając charakterystykę diody prostą styczną w punkcie VD1, ID1 .. Dioda półprzewodnikowa jest elementem elektronicznym, wyposażonym w dwie elektrody, który posiada nieliniową charakterystykę prądu wyściowego w funkcji napięcia wejściowego.. Razem tworzą złącze "p-n".. Jak sama nazwa mówi złącze p-n składa się z warstwy "p" oraz warstwy "n"..

Wyznaczenie charakterystyki I=f(U) dla diody połączonej w kierunku przewodzenia.

Są to warstwy będące półprzewodnikami.. 2.2.1 Wyznaczanie charakterystyki napięciowo-prądowej w kierunku przewodzenia metodą punkt po punkcie.Teoretyczną postać charakterystyki prądowo napięciowej idealnej diody półprzewodnikowej opisuje równanie wykładnicze: I = I o (exp(qu/kt) 1) ( 1 ) gdzie: I o - natężenie prądu nasycenia (prądu wstecznego), q - ładunek elektronu ( C ), k - stała Boltzmana ( J/K ), T - temperatura bezwzględna.Diody półprzewodnikowe - parametry 1.. Układ do wyznaczania charakterystyki statycznej diody 1N4002 spolaryzowanej w kierunku przewodzenia.. W naszym przypadku: VD0 = 612 mV, ID0 .Dioda półprzewodnikowa zbudowana jest z dwóch półprzewodników: typu "p" i "n" domieszkowanych w różnym stopniu.. Po zetknięciu się tych warstw w diodach półprzewodnikowych rozkład elektronów ulega równomiernemu rozkładowi.DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWE-CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE.. Warstwa "n" z domieszkami donorów ma nadmiar elektronów, zaś warstwa "p" z domieszkami akceptorów ma ich niedobór (dziury)..

Wyznaczanie charakterystyki statycznej diody spolaryzowanej w kierunku przewodzenia Rysunek nr 1.

Korzystając z przyrządów pokazanych na rys. 8 zestawić układ pomiarowy zgodnie ze schematem z rys. 9.Rys.4.. Napięcie to wynosi około \(0.6 V\) dla diod krzemowych.. Oporno ści statyczn ą i dynamiczn ą obliczamy ze wzorów (1).. Teoretyczną postać charakterystyki prądowo napięciowej idealnej diody półprzewodnikowej opisuje równanie wykładnicze: 0 (kT 1) qU I Ie ( 1 ) gdzie: Io - natężenie prądu nasycenia (prądu wstecznego), q - ładunek elektronu (1.6 10-19 C ), k - stała Boltzmana (1.38 10-23 J/K ), T - temperatura bezwzględna.wyznaczamy dla diody prostowniczej: napięcie przewodzenia UF, oraz współczynnik n, a dla diody stabilizacyjnej napięcie przewodzenia UF, napięcie stabilizacji U z, rezystancję przyrostową r Z. Diody wielobarwne uzyskuje się poprzez wykonanie różnych diod w jednej strukturze półprzewodnikowej.. Ilo ść i typy diod, które nale ży zbada ć ustala prowadz ący zaj ęcia.. Prąd przewodzenia I F (forward) : - AV(M) (average) - średni, maksymalny - RMS (root mean square) - skuteczny - SM (surge maximum) - impulsowy maksymalny, niepowtarzalny 2.. Przy wykonywaniu połączeń wykorzystać układ pomiarowy z naniesionym schematem połączeń.. Prąd wsteczny I R (reverse); (M) - maksymalny 4.. - Zbuduj układ wg schematu na.Dioda półprzewodnikowa w rzeczywistości jest złączem p-n. Na rysunku 1 przedstawiono charakterystykę statyczną diod W oparciu o charakterystykę statyczna diody wyznacza się dla diody:Dioda 2 WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH DIODY I TRANZYSTORA Przebieg ćwiczenia I.. Rys. 10.Charakterystyka diody Na rys. 3.2 przedstawiona jest charakterystyka diody I D =I D (U AK).Jak widać na rysunku już przy bardzo małych napięciach U AK (jest to napięcie na diodzie) prąd płynący przez diodę I D (prąd przewodzenia) bardzo mocno wzrasta do dużych wartości.. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi parametrami i charakterystykami diod półprzewodnikowych.. Rozwiązujemy odpowiedni układ równań liniowych otrzymując ID2.. Wymagania do ćwiczenia 1.. Wyznaczanie charakterystyk prądowo - napięciowych złącza p - n 10 2.5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt